หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-EXI-3-009ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03321 ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าผ่านแดน 1. เอกสารการส่งมอบสินค้าส่งออกผ่านแดนจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 03321.01 2551
03321 ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าผ่านแดน 2 เอกสารการส่งมอบสินค้าส่งออกผ่านแดน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 03321.02 2552
03322 ควบคุมการเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าผ่านแดน 1. การเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าส่งออกผ่านแดนมีการควบคุมไปยังท่าส่งออกอย่างถูกต้องครบถ้วน 03322.01 2553
03322 ควบคุมการเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าผ่านแดน 2. การเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าส่งออกผ่านแดนไปยังท่าส่งออกเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 03322.02 2554
03323 ประเมินอากรตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน 1. การตรวจปล่อยสินค้าได้รับการประเมินภาษีอากรเพื่อชำระเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน 03323.01 2555
03323 ประเมินอากรตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน 2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมภาษีอากร ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 03323.02 2556

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ