หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-ELN-5-047ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    เป็นผู้ที่ต้องวิเคราะห์กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้แล้วออกแบบให้เหมาะสมต่อเงื่อนไขที่กำหนดให้ หลังจากนั้นต้องเขียนแผนผังกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างสวยงาม และจัดพิมพ์เอกสารแผนผังกระบวนการเรียนรู้ออกมา เช่น หลักสูตร อายุ ระดับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน e-Learning 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักออกแบบเนื้อหา นักพัฒนาคอร์สแวร์ นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
51202.01 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 1.1 รวบรวมข้อมูลการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 51202.01.01
51202.01 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 1.2 วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมตามผลการวิเคราะห์โดยใช้หลักจิตวิทยาการศึกษา 51202.01.02
51202.01 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 1.3 จัดทำรายงานการออกแบบออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ 51202.01.03
51202.02 เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบผังกระบวน การเรียนรู้ 2.1 เตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการใช้ในการเขียนผังกระบวนการเรียนรู้ 51202.02.01
51202.02 เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบผังกระบวน การเรียนรู้ 2.2 เขียนผังกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามรายงานการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 51202.02.02
51202.02 เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบผังกระบวน การเรียนรู้ 2.3 พิมพ์ผังกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามรายงานการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ออกทางเครื่องพิมพ์ 51202.02.03
51202.02 เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบผังกระบวน การเรียนรู้ 2.4 ตรวจสอบผังกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข 51202.02.04
51202.03 จัดทำเอกสารรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3.1 เตรียมข้อมูลในการจัดทำเอกสารรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 51202.03.01
51202.03 จัดทำเอกสารรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3.2 จัดทำรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 51202.03.02
51202.03 จัดทำเอกสารรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3.3 ตรวจสอบรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และแก้ไข 51202.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ครบถ้วน

2. สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

3. สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเขียนแผนผังกระบวนการเรียนรู้ (Lesson Flowchart)

4. สามารถจัดทำรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน

2. ความรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

3. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียน e-Learning ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน

4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน

5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนผังกระบวนการเรียนรู้

6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

   (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้

2.  เอกสารผลงานการเขียนแผนผังกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางด้านการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนด้วยบทเรียน e-Learning

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยบทเรียน e-Learning

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    (ง) วิธีการประเมิน

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน

2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเขียนแผนผังกระบวนการเรียนรู้ (Lesson Flowchart) จัดทำรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. แนวทางการออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน เช่น รายวิชา ระดับระดับ อายุผู้เรียน ความพร้อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น

     2. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมต่อผู้เรียนโดยอ้างอิงทฤษฎีต่าง ๆ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบ MAIP และ/หรือ Robert Gagne รวมทั้งหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น

     3. การเขียนแผนผังกระบวนการเรียนรู้ ต้องมีรูปแบบ สัญลักษณ์มาตรฐาน การร่างสามารถร่างในกระดาษ แต่การเขียนในขั้นสุดท้าย เขียนด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม MS Visio MS Word หรือโปรแกรมช่วยเขียนผังกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น

     4. การจัดทำเอกสารรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการวิเคราะห์ระดับผู้เรียน กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนบทเรียน e-Learning เป็นต้น16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

     1. สมรรถนะย่อย 51202.01 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

     2. สมรรถนะย่อย 51202.02 เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบผังกระบวนการ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

     3. สมรรถนะย่อย 51202.03 จัดทำเอกสารรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
ยินดีต้อนรับ