หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-ELN-5-046ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   เป็นผู้ที่สามารถดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ค้นหาแหล่งข้อมูลของเนื้อหา ให้ผู้รับการทดสอบ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการใช้งาน e-Learning ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดให้ โดยต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้าน ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ รวมทั้งระบบเครือข่าย หลังจากนั้นต้องจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีและรายงานการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักออกแบบเนื้อหา ครู อาจารย์ นักการศึกษา  


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
51201.01 วางแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 1.1 วิเคราะห์ต้นทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ 51201.01.01
51201.01 วางแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 1.2 ระบุรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และประมาณราคาที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 51201.01.02
51201.01 วางแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 1.3 จัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวน การเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานของการจัดทำแผน 51201.01.03
51201.01 วางแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 1.4 ประเมินแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 51201.01.04
51201.02 เลือกระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 2.1 วิเคราะห์ความต้องการระบบ ปฏิบัติการของบทเรียน e-Learning ได้สอดคล้องกับความต้องการ และกระบวนการเรียนรู้ 51201.02.01
51201.02 เลือกระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุม ด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 51201.02.02
51201.03 กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3.1 คำนวณปริมาณข้อมูลของบทเรียน e-Learning ที่จัดทำขึ้น 51201.03.01
51201.03 กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3.2 วิเคราะห์ความต้องการการใช้เครือข่าย ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 51201.03.02
51201.03 กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3.3 เลือกระบบเครือข่ายได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และกระบวนการเรียนรู้ 51201.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถเลือกรายการฮาร์ดแวร์ e-Learning ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้

2. สามารถจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

3. สามารถวิเคราะห์ความต้องการระบบปฏิบัติการของบทเรียน e-Learning

4. สามารถวิเคราะห์ความต้องการการใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบทเรียน     

5. สามารถคำนวณปริมาณข้อมูลของสื่อ e-Learning ที่จัดทำขึ้น

6. สามารถวิเคราะห์ความต้องการการใช้เครือข่าย (Network) 

7. สามารถเลือกระบบเครือข่ายได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า

2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

3. ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคารายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้

5. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของบทเรียน e-Learning

6. ความรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียน

7. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณปริมาณข้อมูลของสื่อ e-Learning

8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การใช้งานเครือข่าย

9. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครือข่ายที่เหมาะสมระบบเครือข่าย14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

   (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารการจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้านปัจจัยพื้นฐาน

 2. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางด้านจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยี

   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยี

   (ค) คำแนะนำในการประเมิน

       หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   (ง) วิธีการประเมิน

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน

2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   (ก) คำแนะนำ 

ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงเลือกรายการฮาร์ดแวร์ e-Learning ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ จัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ วิเคราะห์ความต้องการระบบปฏิบัติการของบทเรียน e-Learning วิเคราะห์ความต้องการการใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบทเรียน คำนวณปริมาณข้อมูลของสื่อ e-Learning ที่จัดทำขึ้น วิเคราะห์ความต้องการการใช้เครือข่าย (Network) เลือกระบบเครือข่ายได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

   (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. วิเคราะห์ต้นทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ต้นทุนด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องมือด้านมัลติมีเดีย และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องนำมาใช้กับการเรียนรู้ทั้งในแง่เจ้าของโครงการและผู้ใช้งาน

2. จัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบไปด้วย จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการพัฒนารวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการ

3.  การวิเคราะห์ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ เป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติการนำไปใช้งานของบทเรียน e-Learning ว่าจะนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการใด มีซอฟต์แวร์ประยุกต์ใดที่ต้องใช้ประกอบบทเรียน โดยพิจารณาในแง่ความเหมาะสม ความคุ้มค่า ความทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้

4. การวิเคราะห์การใช้งานเครือข่าย ได้แก่ การกำหนดเงื่อนไขความต้องการของผู้ใช้ในการพัฒนา e-Learning ในองค์กรหรือสถานศึกษา โดยมีเงื่อนไขด้านการใช้ระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่ายที่หลากหลาย เช่น WBI CAI m-Learning เป็นต้น

5. คำนวณปริมาณข้อมูลของสื่อ e-Learning หมายถึงการคำนวณจำนวนข้อมูล ขนาดของข้อมูลที่จะนำมาใช้กับฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

      1. สมรรถนะย่อย 51201.01 วางแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

      2. สมรรถนะย่อย 51201.02 เลือกระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์  ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

      3. สมรรถนะย่อย 51201.03 เลือกระบบเครือข่าย ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
ยินดีต้อนรับ