หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-ELN-5-045ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา                    อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์                              อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    เป็นผู้ที่สามารถเขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการและตรวจสอบความถูกต้องการเขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักออกแบบเนื้อหา ครู อาจารย์ นักการศึกษา  


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
51103.01 เขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการ 1.1 ระบุส่วนประกอบของงานเขียนวิชาการ 51103.01.01
51103.01 เขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการ 1.2 จัดลำดับการเขียนงานวิชาการ 51103.01.02
51103.01 เขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการ 1.3 เขียนเนื้อหา 51103.01.03
51103.02 ตรวจสอบความถูกต้องการเขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการ 2.1 สร้างแบบประเมินเพื่อการตรวจสอบ 51103.02.01
51103.02 ตรวจสอบความถูกต้องการเขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการ 2.2 ประเมินความเที่ยงตรงระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา 51103.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  สามารถระบุส่วนประกอบของงานเขียนวิชาการ2.  สามารถจัดลำดับการเขียนงานวิชาการ3.  สามารถเขียนเนื้อหาตามหลักวิชาการ4.  สามารถตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ในเนื้อหา 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับการเขียนงานวิชาการเพื่อสร้างใบเนื้อหา2.  ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของงานเขียนวิชาการเพื่อสร้างใบเนื้อหา 3.  ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการเพื่อสร้างใบเนื้อหา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1.  เอกสารใบเนื้อหา2.  เอกสารคำสอน3.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางด้านการเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้    (ค) คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2.  กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ3.  ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    (ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ     ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงระบุส่วนประกอบของงานเขียนวิชาการ จัดลำดับการเขียนงานวิชาการ เขียนเนื้อหาตามหลักวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ในเนื้อหา(ข) คำอธิบายรายละเอียด      1. กำหนดรายการหัวข้อจากเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์การกำหนดเนื้อหา ได้แก่ นำเนื้อหาทั้งหมด มาจัดลำดับก่อนหลังเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วยผังแสดงลำดับเนื้อหา การสร้างใบเนื้อหา     2. การตรวจสอบความถูกต้องได้แก่ ตรวจความเที่ยงตรงระหว่างเนื้อหาสอดคล้องวัตถุประสงค์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย      1. สมรรถนะย่อย 51103.01 เขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน     2. สมรรถนะย่อย 51103.02 ตรวจสอบความถูกต้องการเขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 


ยินดีต้อนรับ