หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบการทำงานของบทเรียน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-BHTR-075B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบการทำงานของบทเรียน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    เป็นผู้ที่มีความสามารถ  วางแผนการทดสอบการทำงานบทเรียน ทดสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบทเรียนและ จัดทำสรุปรายงานผลการทดสอบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

2514 โปรแกรมเมอร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
51404.01 วางแผนการทดสอบการทำงานของบทเรียน 1.1 เตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง 51404.01.01
51404.01 วางแผนการทดสอบการทำงานของบทเรียน 1.2 ระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ 51404.01.02
51404.01 วางแผนการทดสอบการทำงานของบทเรียน 1.3 จัดทำแผนการทดสอบ 51404.01.03
51404.02 ทดสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบทเรียน 2.1 กำหนดค่านำเข้าในการทดสอบฟังก์ชัน 51404.02.01
51404.02 ทดสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบทเรียน 2.2 รายงานผลการทดสอบ 51404.02.02
51404.03 จัดทำสรุปรายงานผลการทดสอบ 3.1 เตรียมเครื่องมือรายงานสรุปผลการทดสอบตรวจข้อสอบ 51404.03.01
51404.03 จัดทำสรุปรายงานผลการทดสอบ 3.2 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 51404.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถเตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง

2. สามารถระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ

3. สามารถจัดทำแผนการทดสอบ

4. สามารถกำหนดค่านำเข้าในการทดสอบฟังก์ชัน

5. สามารถรายงานผลการทดสอบ

6. สามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์

2. ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ

3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการทดสอบ

4. ความรู้เกี่ยวกับการค่าทดสอบซอฟต์แวร์

5. ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการทดสอบ

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

   (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารในการตรวจสอบบทเรียน

2. เอกสารรายงานผลการตรวจสอบ

        3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทดสอบการทำงานของบทเรียน 

   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

       1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านการทดสอบโปรแกรม

   (ค) คำแนะนำในการประเมิน

       หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    (ง) วิธีการประเมิน

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน

2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงตามเกณฑ์ของการปฎิบัติงานในหน่วยสรรถนะที่ขอรับการประเมิน

   (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. วางแผนการทดสอบการทำงานบทเรียน ได้แก่ การทดสอบ White Box Testing และ Black Box Testing อื่น ๆ

2. ทดสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบทเรียน ได้แก่ การทดสอบแต่ละส่วนของบทเรียน 

3. จัดทำสรุปรายงานผลการทดสอบ ได้แก่ รายงานผลตามวิธีการของ การทดสอบ White Box Testing และ Black Box Testing16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

     1. สมรรถนะย่อย 51404.01 วางแผนการทดสอบการทำงานของบทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

     2. สมรรถนะย่อย 51404.02 ทดสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

     3. สมรรถนะย่อย 51404.03 จัดทำสรุปรายงานผลการทดสอบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
ยินดีต้อนรับ