หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-EAUT-074B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    เป็นผู้ที่สามารถ กำหนดระบบนิพนธ์บทเรียน ป้อนข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด ตรวจสอบข้อสอบตาม สตอรี่บอร์ด และนำส่งบทเรียน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

2514 โปรแกรมเมอร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
51403.01 สร้างข้อสอบตาม สตอรี่บอร์ด 1.1 กำหนดวิธีการสร้างข้อสอบด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 51403.01.01
51403.01 สร้างข้อสอบตาม สตอรี่บอร์ด 1.2 กำหนดวิธีประเมินผลการข้อสอบของระบบนิพนธ์บทเรียน 51403.01.02
51403.01 สร้างข้อสอบตาม สตอรี่บอร์ด 1.3 ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้างข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด 51403.01.03
51403.01 สร้างข้อสอบตาม สตอรี่บอร์ด 1.4 เขียนโปรแกรมควบคุมการประเมินผลตามสตอรี่บอร์ด 51403.01.04
51403.02 ตรวจสอบข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด 2.1 เตรียมเครื่องมือการตรวจข้อสอบ 51403.02.01
51403.02 ตรวจสอบข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด 2.2 ตรวจสอบข้อสอบทั้งข้อคำถามและตัวเลือกตรงกับสตอรี่บอร์ด 51403.02.02
51403.03 นำส่งข้อสอบไปใช้ 3.1 วิเคราะห์การนำข้อสอบบทเรียนไปใช้งาน 51403.03.01
51403.03 นำส่งข้อสอบไปใช้ 3.2 ใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์ข้อสอบบทเรียนเพื่อนำส่งข้อมูลไปใช้งานตามมาตรฐาน 51403.03.02
51403.03 นำส่งข้อสอบไปใช้ 3.3 จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานข้อสอบบทเรียน 51403.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถกำหนดวิธีการสร้างข้อสอบด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน

2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดวิธีประเมินผลการข้อสอบ

3. สามารถใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้างข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด

4. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการประเมินผลตามสตอรี่บอร์ด

5. สามารถเตรียมเครื่องมือการตรวจข้อสอบ

6. สามารถใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์ข้อสอบบทเรียนเพื่อนำส่งข้อมูลไปใช้งาน

7. สามารถบันทึกไฟล์เพื่อนำข้อสอบบทเรียนไปใช้งานตามมาตรฐานบทเรียน

8. สามารถจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานข้อสอบบทเรียน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อสอบ

2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้

3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้างแบบทดสอบ

4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือเพื่อตรวจสอบ

5. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์

6. ความรู้เกี่ยวกับการนำส่งแบบทดสอบไปใช้งาน

7. ความรู้เกี่ยวกับตามมาตราฐานบทเรียน

8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานบทเรียน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

   (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ผลการพัฒนาส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน

2. เอกสารประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานบทเรียน

3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางด้านการสร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน

   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านการสร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน

   (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    (ง) วิธีการประเมิน

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน

2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

     ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการกำหนดวิธีการสร้างข้อสอบด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน การเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดวิธีประเมินผลการข้อสอบ การใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้างข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด การเขียนโปรแกรมควบคุมการประเมินผลตามสตอรี่บอร์ด การเตรียมเครื่องมือการตรวจข้อสอบ การใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์ข้อสอบบทเรียนเพื่อนำส่งข้อมูลไปใช้งาน การบันทึกไฟล์เพื่อนำข้อสอบบทเรียนไปใช้งานตามมาตรฐานบทเรียน และการจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานข้อสอบบทเรียน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. กำหนดโปรแกรมที่ใช้ในสร้างแบบทดสอบ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบนิพนธ์บทเรียน เพิ่มนำมาใช้ในลักษณะ ออนไลน์ ออฟไลน์ โมบาย

    2. กำหนดวิธีประเมินผลการข้อสอบ ได้แก่ ตั้งเกณฑ์การประเมินผล

    3. ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้างข้อสอบได้แก่ ป้อนข้อคำถาม ตัวเลือก เฉลย ตามสตอรี่บอร์ด

    4. เขียนโปรแกรมควบคุมการประเมินผล ได้แก่ การประมวลผลการสอบ การบันทึกผลสอบ

    5. การส่งไฟล์ตามประเภทไฟล์ที่ต้องการ เช่น EXE HTML5 PHP SWF อื่น ๆ16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

     1. สมรรถนะย่อย 51403.01 สร้างข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

     2. สมรรถนะย่อย 51403.02 ตรวจสอบข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

     3. สมรรถนะย่อย 51403.03 นำส่งข้อสอบไปใช้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
ยินดีต้อนรับ