หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างส่วนเนื้อหาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-WAEW-073B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างส่วนเนื้อหาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    เป็นผู้ที่สามารถ เรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ดด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน ตรวจสอบเรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ดด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน นำส่งบทเรียนไปใช้ และควรจะมีความรู้ด้าน Instructional Design มาก่อน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

2514 โปรแกรมเมอร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
51402.01 พัฒนาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 1.1 เขียนโปรแกรมควบคุมการนำเสนอบทเรียน 51402.01.01
51402.01 พัฒนาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 1.2 เขียนโปรแกรมสร้างปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ในบทเรียน 51402.01.02
51402.02 ตรวจสอบเรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ดด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 2.1 เตรียมเครื่องมือในการทดสอบงาน 51402.02.01
51402.02 ตรวจสอบเรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ดด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 2.2 ระบุเงื่อนไขในการทดสอบ 51402.02.02
51402.03 นำส่งบทเรียนไปใช้ 3.1 วิเคราะห์การนำบทเรียนไปใช้งาน 51402.03.01
51402.03 นำส่งบทเรียนไปใช้ 3.2 ใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์บทเรียนเพื่อนำส่งข้อมูลไปใช้งานตามมาตรฐาน 51402.03.02
51402.03 นำส่งบทเรียนไปใช้ 3.3 จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานบทเรียน 51402.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการนำเสนอบทเรียน2. สามารถเขียนโปรแกรมสร้างปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ในบทเรียน3. สามารถระบุเงื่อนไขในการทดสอบ4. สามารถใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์บทเรียนเพื่อนำส่งข้อมูลไปใช้งาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมการนำเสนอบทเรียนระบบนิพนธ์บทเรียน2. ความรู้เกี่ยวกับการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ในบทเรียน3. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือในการทดสอบงาน4. ความรู้เกี่ยวกับการระบุเงื่อนไขในการทดสอบโปรแกรม5. ความรู้เกี่ยวกับการนำส่งบทเรียนไปใช้งาน6. ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งในการแปลงไฟล์บทเรียนตามมาตรฐาน7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานบทเรียน  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)       1. บทเรียนที่สามารถในไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด       2. เอกสารประกอบการใช้งานบทเรียน       3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางด้านการสร้างส่วนเนื้อหาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)       1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านสร้างส่วนเนื้อหาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน  (ค) คำแนะนำในการประเมิน       หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง      1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง      2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ      3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ     ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมการนำเสนอบทเรียน การเขียนโปรแกรมสร้างปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ในบทเรียน การระบุเงื่อนไขในการทดสอบ การใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์บทเรียนเพื่อนำส่งข้อมูลไปใช้งาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด    1. เขียนโปรแกรมควบคุมการแสดงผลบทเรียน ได้แก่ การเดินหน้า ย้อนกลับ เมนู ออกจากโปแกรม    2. การส่งไฟล์ตามประเภทไฟล์ที่ต้องการ เช่น FLV SWF EXE HTML HTML5 อื่น ๆ    3. การแปลงไฟล์บทเรียนเพื่อนำส่งข้อมูลไปใช้งานตามมาตรฐาน ได้แก่ การบรรจุ (Package) สื่อให้ได้ตามมาตรฐาน เช่น SCORM AICC IEEE เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย    1. สมรรถนะย่อย 51402.01 พัฒนาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน    2. สมรรถนะย่อย 51402.02 ตรวจสอบเรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ดด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน    3. สมรรถนะย่อย 51402.03 นำส่งบทเรียนไปใช้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 


ยินดีต้อนรับ