หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการพัฒนาบทเรียน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-LFHN-072B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการพัฒนาบทเรียน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   เป็นผู้ที่สามารถ เลือกระบบนิพนธ์บทเรียน ติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน เรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ดด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

2514 โปรแกรมเมอร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
51401.01 เลือกระบบนิพนธ์บทเรียน 1. เตรียมระบบนิพนธ์บทเรียน 51401.01.01 120601
51401.01 เลือกระบบนิพนธ์บทเรียน 2. ระบุความสามารถของระบบนิพนธ์บทเรียนที่ต้องการใช้ 51401.01.02 120602
51401.02 ติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน 1. ตั้งค่ารายละเอียดในการติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน 51401.02.01 120597
51401.02 ติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน 2. ทดสอบการติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน 51401.02.02 120598
51401.03 เรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ด 1. เตรียมสื่อที่เหมาะสมกับระบบ นิพนธ์บทเรียน 51401.03.01 120592
51401.03 เรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ด 2. นำสื่อเข้าสู่ระบบนิพนธ์บทเรียนได้ตามสตอรี่บอร์ด 51401.03.02 120593

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน2. สามารถใช้งานระบบนิพนธ์บทเรียน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมระบบนิพนธ์บทเรียน2. ความรู้เกี่ยวกับความสามารถของระบบนิพนธ์บทเรียน3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อที่เหมาะสมกับระบบนิพนธ์บทเรียน5. ความรู้เกี่ยวกับการนำสื่อเข้าสู่ระบบนิพนธ์บทเรียน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    1. เอกสารระบุเหตุผลประกอบการเลือกระบบนิพนธ์บทเรียน    2. เอกสารรายงานผลการติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน    3. เอกสารตรวจสอบผลการนำสื่อเข้าสู่ระบบนิพนธ์บทเรียน    4. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางด้านการเตรียมการพัฒนาบทเรียน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านการเตรียมการพัฒนาบทเรียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน     หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง     1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง     2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ     3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ง) วิธีการประเมิน     1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน     2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน  การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ      ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงตามเกณฑ์ของการปฎิบัติงานในหน่วยสรรถนะที่ขอรับการประเมิน(ข) คำอธิบายรายละเอียด    1. ติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียนบนระบบปฏิบัติการได้ เช่น Windows IOS    2. ตั้งค่ารายละเอียดในการติดตั้ง ได้แก่ การกำหนดลิขสิทธิ์ การตั้งค่าเริ่มต้นโปรแกรมก่อนสร้างบทเรียน     3. การนำสื่อเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับระบบนิพนธ์บทเรียน  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย    1. สมรรถนะย่อย 51401.01 เลือกระบบนิพนธ์บทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน    2. สมรรถนะย่อย 51401.02 ติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน    3. สมรรถนะย่อย 51401.03 เรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 


ยินดีต้อนรับ