หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-WNPX-066B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    เป็นผู้ที่สามารถทำการวิเคราะห์และออกแบบการใช้สื่อและการจัดเก็บข้อมูลสื่อการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ซ้ำให้มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน มีโครงสร้างการเก็บข้อมูลชัดเจน เพื่อให้การใช้และการจัดเก็บสื่อเป็นระบบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักออกแบบเนื้อหา นักพัฒนาคอร์สแวร์ นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
51205.01 วิเคราะห์ความต้องการการใช้สื่อและการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 1.1 เตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมา ใช้ซ้ำ 51205.01.01
51205.01 วิเคราะห์ความต้องการการใช้สื่อและการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 1.2 วิเคราะห์แนวทางการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำที่เหมาะสมกับลักษณะของบทเรียน e-Learning 51205.01.02
51205.01 วิเคราะห์ความต้องการการใช้สื่อและการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 1.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์การใช้สื่อและจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 51205.01.03
51205.02 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ตามรายการวิเคราะห์ 2.1 เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 51205.02.01
51205.02 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ตามรายการวิเคราะห์ 2.2 ออกแบบการจัดการสื่อการเรียนรู้ตามรายงานการวิเคราะห์การใช้สื่อ 51205.02.02
51205.02 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ตามรายการวิเคราะห์ 2.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการออกแบบการจัดการสื่อการเรียนรู้ตามรายงานการวิเคราะห์การใช้สื่อ 51205.02.03
51205.03 จัดทำรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 3.1 เตรียมเครื่องมือจัดทำรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 51205.03.01
51205.03 จัดทำรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 3.2 เขียนรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 51205.03.02
51205.03 จัดทำรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 3.3 ตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ 51205.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้

2. สามารถทำรายงานการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการการใช้สื่อ

2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิธีการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ซ้ำ

3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของแหล่งเก็บข้อมูลสื่อในคอมพิวเตอร์

4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำรายงานความต้องการใช้สื่อและออกแบบการจัดการการใช้สื่อ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางด้านการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้

  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้

  (ง) วิธีการประเมิน

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน

2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ การทำรายงานการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. การออกแบบใช้สื่อและการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ซ้ำเป็นการวิเคราะห์และออกแบบการใช้สื่อ และการนำสื่อมาใช้ซ้ำ เพื่อให้การจัดเก็บสื่อมีโครงสร้างที่ชัดเจน สะดวกต่อการนำมาใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลภายในบทเรียน เช่น การใช้สื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับความต้องการของบทเรียน การปรับปรุงสื่อให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

     2. การวิเคราะห์เพื่อออกแบบการใช้สื่อที่เหมาะสมกับบทเรียน เช่น ต้องการนำเสนอการทำงานภายของเครื่องมือตัวหนึ่งต้องใช้สื่อประเภทใดจึงเหมาะสม เป็นต้น 

     3. การออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ซ้ำ เช่น ควรสร้าง Folder และตั้งชื่อไฟล์อย่างไร เพื่อให้สะดวกต่อการใช้เก็บและนำออกมาใช้ เป็นต้น16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

    1. สมรรถนะย่อย 51205.01 วิเคราะห์ความต้องการการใช้สื่อและการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

    2. สมรรถนะย่อย 51205.02 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ตามรายการวิเคราะห์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

    3. สมรรถนะย่อย 51205.03 จัดทำรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูล สื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
ยินดีต้อนรับ