หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-FVUL-293B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลระบบ การพัฒนาโปรแกรมระบบ การทดสอบโปรแกรมระบบ และนำระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานจริง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ชและเว็บไซต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30121 พัฒนาฐานข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. วิเคราะห์โปรแกรมฐานข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30121.05 121392
30121 พัฒนาฐานข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดการเข้าถึงฐานข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30121.06 121393
30121 พัฒนาฐานข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. จัดการความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30121.07 121394
30121 พัฒนาฐานข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4. จัดการคำสั่งฐานข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30121.08 121395
30122 พัฒนาโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. จัดการอัลกอริทึมระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30122.08 121382
30122 พัฒนาโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30122.09 121383
30122 พัฒนาโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. พัฒนาส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้ระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30122.10 121384
30122 พัฒนาโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4. จัดการข้อมูลมัลติมีเดียระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30122.11 121385
30122 พัฒนาโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5. จัดการเส้นทางการทำงานระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30122.12 121386
30122 พัฒนาโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6. จัดการส่วนเชื่อมต่อบริการใช้งานระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30122.13 121387
30122 พัฒนาโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7. จัดการความผิดพลาดในการแสดงผลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30122.14 121388
30123 ทดสอบโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. วิเคราะห์โปรแกรมทดสอบระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30123.04 121371
30123 ทดสอบโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดการทดสอบผลลัพธ์หน่วยย่อยระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30123.05 121372
30123 ทดสอบโปรแกรมระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. จัดการทดสอบการทำงานร่วมกันบนระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30123.06 121373
30124 นำระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน 1. จัดการการเข้าถึงระบบระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30124.04 121368
30124 นำระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน 2. จัดการการใช้งานระบบหรือบริการสำเร็จรูปออนไลน์ระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30124.05 121369
30124 นำระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน 3. วางแผนการปรับปรุงระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30124.06 121370

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

2. ปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโปรแกรม 

3. ปฏิบัติการทดสอบระบบโปรแกรม

4. ปฏิบัติการนำระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานจริง 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การพัฒนาฐานข้อมูล

2. การพัฒนาโปรแกรม

3. การทดสอบโปรแกรม

4. การนำระบบไปใช้งานจริง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1.เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

          2.แฟ้มสะสมผลงาน     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล

          2. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาโปรแกรมพัฒนาระบบ

          3. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการทดสอบระบบ

          4. เอกสารรับรองผลการประเมินจากสถานประกอบการ

          5. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการทดสอบความรู้     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

     การประเมินทักษะและความรู้ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับการติดตั้งบริการต่าง ๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ประเมินจากทักษะและความรู้ในการระบบอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการ และการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์     (ง) วิธีการประเมิน

          1. พิจารณาหลักฐานความรู้

          2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (ก) คำแนะนำ 

          ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องแสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาฐานข้อมูลระบบ การพัฒนาโปรแกรมระบบ การทดสอบโปรแกรมระบบ และนำระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานจริง

          (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ

          - การวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลระบบ (Database Software Analysis)

          - การจัดการเข้าถึงฐานข้อมูล (User Role)

          - การจัดการความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลระบบ (Relational Database)

          - การจัดการคำสั่งฐานข้อมูลระบบ (Query Optimization)

         2. ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ

          - การจัดการอัลกอริทึมระบบ (Algorithm)

          - การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบ (Database Connection)

          - การพัฒนาส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้ระบบ (User Interface)

          - การจัดการข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Handling)

          - การจัดการเส้นทางการทำงานระบบ (Flowchart)

          - การจัดการส่วนเชื่อมต่อบริการใช้งานระบบ (Service Connection)

          - การจัดการความผิดพลาดในการแสดงผลระบบ (Error Handling)

         3. ด้านการทดสอบโปรแกรมระบบ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ

          - การวิเคราะห์โปรแกรมทดสอบระบบ (Testing Framework Analysis)

          - การจัดการทดสอบผลลัพธ์หน่วยย่อยระบบ (Unit Testing)

          - การจัดการทดสอบการทำงานร่วมกันบนระบบ (Integration Testing)

          4. ด้านการนำระบบเว็บไปใช้งานจริง ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ

          - การจัดการการเข้าถึงได้ของระบบ (User Accessibility)

          - การใช้งานระบบหรือบริการสำเร็จรูปออนไลน์ เช่น Framework หรือ Plateform ทั่วไป

          - การวางแผนการปรับปรุงระบบ (Change Request)

          5. ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น

          5.1 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)

          5.2 มาตรฐาน W3C ในส่วนของ WEB DESIGN AND APPLICATIONS

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

    2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

    3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

    2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

    3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

    2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

    3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน4. เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

    2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

    3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ