หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-EXI-3-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03241 จัดทำเอกสารการรับมอบสินค้านำเข้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบให้แก่ลูกค้า 1. เอกสารการรับมอบสินค้านำเข้ามีการจัดเตรียมอย่างถูกต้อง 03241.01 2537
03241 จัดทำเอกสารการรับมอบสินค้านำเข้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบให้แก่ลูกค้า 2. เอกสารการรับมอบสินค้านำเข้ามีการจัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบให้แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน 03241.02 2538
03242 ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ เพื่อรับส่งสินค้าจากท่านำเข้าไปถึงลูกค้าตามที่กำหนด 1. บริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ ได้รับการประสานงานเพื่อรับส่งสินค้าจากท่านำเข้าไปถึงลูกค้าตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 03242.01 2539
03242 ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ เพื่อรับส่งสินค้าจากท่านำเข้าไปถึงลูกค้าตามที่กำหนด 2. บริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศที่ได้รับการประสานงานมีการจัดประเภทขนส่งได้อย่างถูกต้อง 03242.02 2540
03243 จัดทำใบเคลมสินค้าเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีสินค้าเสียหาย 1. สินค้าได้รับการตรวจนับและตรวจสภาพของสินค้าเพื่อจัดทำใบเคลมสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 03243.01 2541
03243 จัดทำใบเคลมสินค้าเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีสินค้าเสียหาย 2. ใบเคลมสินค้าเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีสินค้าเสียหายมีการจัดทำใบเคลมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีสินค้าเสียหายได้อย่างถูกต้อง 03243.02 2542
03244 ตรวจนับจำนวนสินค้า และตรวจสภาพสินค้าเพื่อนำขึ้นรถบรรทุกจัดส่งไปให้ผู้นำเข้า ลงนามรับสินค้า 1. สินค้ามีการตรวจนับจำนวน และตรวจสภาพเพื่อนำขึ้นรถบรรทุกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 03244.01 2543
03244 ตรวจนับจำนวนสินค้า และตรวจสภาพสินค้าเพื่อนำขึ้นรถบรรทุกจัดส่งไปให้ผู้นำเข้า ลงนามรับสินค้า 2. สินค้าได้รับการส่งมอบให้แก่ผู้นำเข้า พร้อมจัดทำหลักฐานการรับสินค้า เพื่อให้ผู้นำเข้าลงนามรับสินค้า ได้อย่างถูกต้อง 03244.02 2544

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ