หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-DTS-6-012ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

107%;font-family:"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล สถาปนิกสารสนเทศ (
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">Information
Architect) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูล การใช้งานแบบจำลองข้อมูล และการวางแผนในการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงเทคนิคในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยสามารถวางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิคได้ตรงตามจุดประสงค์การใช้งานแบบจำลองข้อมูลในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)  


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
70502.01 กำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 1. ระบุผลผลิต (Output) ของแบบจำลองได้ 70502.01.05
70502.01 กำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 2. ระบุผลลัพธ์ (Outcome) ของแบบจำลองได้ 70502.01.06
70502.01 กำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 3. ระบุกลุ่มเป้าหมายแบบจำลองได้ 70502.01.07
70502.01 กำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 4. สรุปวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงเทคนิคได้ 70502.01.08
70502.02 กำหนดกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 1. ระบุแนวทางกระบวนการในการใช้งานแบบจำลองได้ 70502.02.04
70502.02 กำหนดกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 2. ระบุข้อจำกัดของแบบจำลองได้ 70502.02.05
70502.02 กำหนดกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 3.ระบุความต้องการระบบสำหรับแบบจำลองได้ 70502.02.06
70502.03 กำหนดผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค . ระบุผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.03.04
70502.03 กำหนดผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 2. ระบุหน้าที่งานของผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.03.05
70502.03 กำหนดผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 3. สรุปผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.03.06
70502.04 กำหนดระยะเวลาในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 1. ระบุขอบเขตเวลาในการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.04.04
70502.04 กำหนดระยะเวลาในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 2. ระบุระยะเวลาการดำเนินปรับใช้แบบจำลองในแต่ละขั้นตอนได้ 70502.04.05
70502.04 กำหนดระยะเวลาในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 3. สรุปขอบเขตและระยะเวลาในการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.04.06
70502.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 1. ระบุรายละเอียดขั้นตอนในการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.05.05
70502.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 2. วิเคราะห์ขั้นตอนในการปรับใช้แบบจำลองในแต่ละขั้นตอนได้ 70502.05.06
70502.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 3. ระบุลำดับขั้นตอน และความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิคได้ 70502.05.07
70502.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 4. สรุปการจัดลำดับขั้นตอนและความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิคได้ 70502.05.08
70502.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 1. ระบุแนวทางในการประเมินการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.06.05
70502.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.06.06
70502.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 3. ระบุตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.06.07
70502.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 4. สรุปตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้แบบจำลองได้ 70502.06.08
70502.07 สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 1. จัดทำแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจได้ 70502.07.05
70502.07 สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 2. สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิคได้ 70502.07.06
70502.07 สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 3. ระบุความเป็นไปได้ในอนาคต หรือแนวทางการพัฒนาในอนาคตได้ 70502.07.07
70502.07 สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค 4.นำเสนอผลสรุปแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิคให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 70502.07.08

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการวางแผนในการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงเทคนิค

2. ทักษะในการวิเคราะห์กระบวนการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงเทคนิค

3. ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นใช้งานในกระบวนการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงเทคนิค

4. ทักษะในการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่จำเป็นใช้งาน

5. ทักษะในการการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ

6. ทักษะในการวางแผนกระบวนการดำเนินงาน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลอง

2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้งานแบบจำลอง

3. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ

4. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการวางแผน การดำเนินงาน

5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analytics)

6. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research)14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

   2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

   1)  ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงเทคนิค การกำหนดความต้องการสำหรับการปรับใช้งานเชิงเทคนิค และการสรุปแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค

  (ข) คำอธิบายรายละเอียด

      การวางแผนการใช้งานแบบจำลองข้อมูลเชิงธุรกิจ หมายถึงการวางแผนการใช้งานแบบจำลองข้อมูลในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในเชิงเทคนิค ต้องมีการกำหนดแผน และกระบวนการทำงานในการปรับใช้แบบจำลองเชิงธุรกิจให้ตรงตามจุดประสงค์การใช้งานแบบจำลองข้อมูลในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

    แผนการปรับใช้แบบจำลอง และผลที่ได้รับของแบบจำลองในเชิงเทคนิค หมายถึง การกำหนดกระบวนการทำงานในการปรับใช้แบบจำลอง ที่เน้นพิจารณาด้านเทคนิคเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

1. การระบุผลผลิต (Output) ของแบบจำลอง

2. การระบุผลลัพธ์ (Outcome) ของแบบจำลอง 

3. การระบุข้อจำกัดของแบบจำลอง

4. การระบุแนวทางการใช้งานแบบจำลอง

5. การระบุผู้ที่จะใช้แบบจำลอง

6. การระบุกลุ่มเป้าหมายแบบจำลอง

7. การระบุความเป็นไปได้ในอนาคต แนวทางการพัฒนาในอนาคต

8. การนำเสนอผลสรุปแบบจำลองให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องความต้องการของระบบ หมายถึง ความต้องการใช้งานข้อมูลสำหรับการปรับใช้แบบจำลอง

   1. ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปรับใช้แบบจำลอง

   2. ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับการปรับใช้แบบจำลอง

   3. การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับการปรับใช้แบบจำลอง

การติดตั้งหรือปรับใช้แบบจำลอง

  1. การเลือกข้อมูลสำหรับการปรับใช้แบบจำลอง

  2. แหล่งข้อมูลที่จำเป็นใช้งานสำหรับการปรับใช้แบบจำลอง

  3. รายละเอียดแหล่งข้อมูลที่จำเป็นใช้งานสำหรับการปรับใช้แบบจำลอง

  4. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้แบบจำลอง

การประเมินการปรับใช้แบบจำลอง

  1. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้แบบจำลอง

  2. การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้แบบจำลอง

    นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาการปรับแผนการพัฒนาและใช้แบบจำลองและแผนงานด้าน IT ให้มีความสอดคล้องกัน รวมถึงการพิจารณามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่ประกอบด้วย16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 เครื่องมือประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงเทคนิคตามข้อกำหนดมาตรฐาน

  1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  2. ผลข้อสอบข้อเขียน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

2 เครื่องมือประเมินการกำหนดกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิคตามข้อกำหนดมาตรฐาน

  1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  2. ผลข้อสอบข้อเขียน

    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

3 เครื่องมือประเมินการกำหนดผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้งานเชิงเทคนิคตามข้อกำหนดมาตรฐาน

  1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  2. ผลข้อสอบข้อเขียน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

4 เครื่องมือประเมินการกำหนดระยะเวลาในการปรับใช้งานเชิงเทคนิคตามข้อกำหนดมาตรฐาน

  1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  2. ผลข้อสอบข้อเขียน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

5 เครื่องมือประเมินการจัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงเทคนิคตามข้อกำหนดมาตรฐาน

  1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  2. ผลข้อสอบข้อเขียน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

6 เครื่องมือประเมินการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงเทคนิคตามข้อกำหนดมาตรฐาน

  1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  2. ผลข้อสอบข้อเขียน

    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

7 เครื่องมือประเมินการสรุปแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิคตามข้อกำหนดมาตรฐาน

  1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  2. ผลข้อสอบข้อเขียน

    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
ยินดีต้อนรับ