หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบระบบให้รองรับความต้องการ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-WRAN-198B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบระบบให้รองรับความต้องการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   เป็นผู้ที่มีสมรรณนะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการ ออกแบบระบบให้สามารถทำงานร่วมกับบริการอื่น ๆ ของอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐานสากล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
   ช่างเทคนิคด้านระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบเครือข่าย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
42102.01 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการ 1.1 ระบุสถาปัตยกรรมของ WLAN รวมถึงรูปแบบการจัดการระบบ 42102.01.01 119400
42102.01 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการ 1.2 เลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้ง ระบบ 42102.01.02 119401
42102.02 ออกแบบการเชื่อมต่อระบบกับบริการภายนอก 2.1 ออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย ให้ใช้บริการร่วมกับอุปกรณ์พกพา และบริการอื่นๆ 42102.02.01 119398
42102.02 ออกแบบการเชื่อมต่อระบบกับบริการภายนอก 2.2 ตรวจสอบการออกแบบ โครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย 42102.02.02 119399

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถระบุสถาปัตยกรรมของ WLAN และรูปแบบการจัดการระบบ

2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ WLAN และรูปแบบการจัดการระบบ

2. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

    2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1.  ผลการทดสอบความรู้

    2.  ผลการสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ และขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์

    2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

     ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงสถาปัตยกรรมของ WLAN และรูปแบบการจัดการระบบ อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายให้ใช้บริการร่วมกับอุปกรณ์พกพา และการเขียนแผนผังระบบเครือข่ายไร้สาย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. สถาปัตยกรรมของ WLAN และรูปแบบการจัดการระบบที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบเช่น scalability redundancy วิธีในการเข้ารหัส ,การทำงานแบบ controller-based cloud-based หรือ autonomous เป็นต้น

     2. อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ เช่น ประเภทของตัวกระจายสัญญาณ รูปแบบของเสาอากาศภายในตัวกระจายสัญญาณ การจ่ายไฟเลี้ยงแบบ PoE เป็นต้น16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้

1. สมรรถนะย่อย 42102.01 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการได้ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์

2. สมรรถนะย่อย 42102.02 ออกแบบการเชื่อมต่อระบบกับบริการภายนอก ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์
ยินดีต้อนรับ