หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการให้ระบบ ปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพื่อเกิดความมั่นคง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-NWS-4-067ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการให้ระบบ ปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพื่อเกิดความมั่นคง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   เป็นผู้ที่สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์และปรับตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้เกิดความมั่นคง ดูแลจัดการ Malware สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ  


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที

2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย 10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40302.01 ปรับปรุงซอฟต์แวร์และปรับตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้เกิดความมั่นคง 1.1 ปรับปรุงซอฟต์แวร์แก้ไขช่องโหว่ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 40302.01.01
40302.01 ปรับปรุงซอฟต์แวร์และปรับตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้เกิดความมั่นคง 1.2 ปรับตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 40302.01.02
40302.02 ดูแลจัดการ Malware 2.1 ติดตั้งโปรแกรมจัดการ Malware เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย 40302.02.01
40302.02 ดูแลจัดการ Malware 2.2 สนับสนุนด้านเทคนิคโปรแกรมจัดการ Malware เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย 40302.02.02
40302.03 สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูล 3.1 สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองข้อมูลเพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย 40302.03.01
40302.03 สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูล 3.2 กู้คืนข้อมูล เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย 40302.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการปรับปรุงซอฟต์แวร์แก้ไขช่องโหว่ และปรับตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการติดตั้งและสนับสนุนด้านเทคนิคโปรแกรมจัดการ Malware

3. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการสนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูล


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP 

2. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix, Mac OS และ Linux

3. ความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการระบบสารสนเทศ

4. ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการ ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน

5. การแอบดักจับข้อมูล  คีย์ล๊อกเกอร์ 

6. ความรู้เกี่ยวกับการสำรองและกู้คืนข้อมูลของ ระบบปฏิบัติการ Windows  Windows Server Unix  Mac OS และ Linux

7. ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสำรองและกู้คืนข้อมูล14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

   1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน

   2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. ปรับปรุงซอฟต์แวร์แก้ไขช่องโหว่ และปรับตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยได้แก่

     1.1. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเช่น  Windows, Unix, Mac OS และ Linux 

     1.2. ซอฟต์แวร์เช่น  ซอฟต์แวร์จัดการด้านเอกสาร  ซอฟต์แวร์สำหรับรับส่งข้อมูล

   2. ติดตั้งและสนับสนุนด้านเทคนิคโปรแกรมจัดการ Malware เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ การติดตั้งและอัพเดทซอฟต์แวร์เพื่อจัดการ ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน การแอบดักจับข้อมูล คีย์ล๊อกเกอร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

   3. สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลโดยใช้ความสามารถของระบบปฏิบัติการ

   4. สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้

1. สมรรถนะย่อย 40302.01 ปรับปรุงซอฟต์แวร์และปรับตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้เกิดความมั่นคงให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์

2. สมรรถนะย่อย 40302.02 ดูแลจัดการ Malware ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์

3. สมรรถนะย่อย 40302.03 สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery System) ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ยินดีต้อนรับ