หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-JFLO-174B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   เป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบการทำงานการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ให้ทำงานได้ตรงตามแผนผังเครือข่าย หรือแบบที่กำหนด และทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น วิเคราะห์หากไม่เป็นไปตามแผน และบันทึกและรายงานผลการทดสอบได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40108.01 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ สายสัญญาณ การเชื่อมต่อ และระบบไฟฟ้าตามแผนผังเครือข่าย 1.1 ตรวจสอบการติดตั้งระบบเครือข่ายด้านกายภาพ ตรงตามแบบที่กำหนดในแผนผังเครือข่าย มีความเรียบร้อยและปลอดภัย 40108.01.01 119564
40108.01 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ สายสัญญาณ การเชื่อมต่อ และระบบไฟฟ้าตามแผนผังเครือข่าย 1.2 ตรวจสอบสถานะการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์เครือข่ายตรงตามแผนผังเครือข่าย หรือแบบที่กำหนด 40108.01.02 119565
40108.02 ทดสอบทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย 2.1 ทดสอบการทำงานของระบบเครือข่ายตามแผนผังเครือข่ายหรือแบบที่กำหนด 40108.02.01 119561
40108.02 ทดสอบทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย 2.2 วิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากไม่ได้เป็นไปตามแผนการทดสอบ หรือตามแบบที่กำหนด 40108.02.02 119562
40108.02 ทดสอบทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย 2.3 บันทึกและรายงานผลการทดสอบ 40108.02.03 119563

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการอ่านแบบแผนผังเครือข่าย (Network Diagram) และตรวจสอบความถูกต้อง ของการติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่ายตรงตามแผนผังเครือข่าย โดยคำนึงถึงความปลอดภัย

2. ความสามารถในการทดสอบการทำงานเบื้องต้นของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย 


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถรองรับการจ่ายโหลดกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนด และความปลอดภัย

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาย LAN สาย Fiber Obtic

3. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต 

4. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน Wi-Fi 

5. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-4 ได้แก่ Hub, Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch, Gateway

6. ความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐาน TCP/IP การจัดแบ่ง Class IP Address

7. ความรู้เกี่ยวกับ ไอพีแอดเดรสแบบ Static 

8. ความรู้เกี่ยวกับ ไอพีแอดเดรสแบบ  Dynamic 

9. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต 

10. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานตั้งค่า อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-4 ได้แก่ Switch, Router, Switch Layer 2,3 และ Gateway14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

    2. ผลจากการทดสอบภาคปฏิบัติ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1.  ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

   1. ทดสอบโดยใช้แบบปฏิบัติ15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายอาทิ  Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch 

    2. ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายอาทิ Gateway ในระดับพอร์ทเชื่อมต่อ และโปรโตคอล ตามแผนผังเครือข่าย

    3. ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย

    4. บันทึกรายงานผลการทดสอบการเชื่อมต่อ การทำงานระบบเครือข่าย สรุปผลการทดสอบของทุกอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย 

    5. กำหนดกระบวนการในการทดสอบการทำงาน ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้

1. สมรรถนะย่อย 40108.01  ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ สายสัญญาณ การเชื่อมต่อ และระบบไฟฟ้าตามแผนผังเครือข่าย ให้ทำการทดสอบโดยใช้ข้อสอบปฏิบัติ

2. สมรรถนะย่อย 40108. 02 ทดสอบทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย ให้ทำการทดสอบโดยใช้ข้อสอบปฏิบัติ
ยินดีต้อนรับ