หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-CDDP-169B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   เป็นผู้ที่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณตามแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้งและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังการติดตั้ง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40103.01 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณตามแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง 1.1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณตามแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง 40103.01.01 119585
40103.01 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณตามแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง 1.2 ติดตั้งและเดินสายสัญญาณต่อไปนี้ สายเคเบิลคู่บิดตีเกลียว สายเคเบิลแกนร่วม และสายเคเบิลเส้นใยแสง 40103.01.02 119586
40103.02 ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังการติดตั้ง 2.1 ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเข้า Rack, Rack Mount Kit, Enclosure 40103.02.01 119583
40103.02 ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังการติดตั้ง 2.2 ทดสอบต่อเชื่อมสายสัญญาณเข้าอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย 40103.02.02 119584

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในด้านเอกสารและภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย

2. ความสามารถในด้านแผนผังเครือข่าย

3. ความสามารถในด้านสายสัญญาณที่ใช้ในระบบเครือข่ายและการเดินสาย


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง 

2. ความรู้เกี่ยวกับแผนผังการติดตั้ง และแผนผังเครือข่าย 

3. ความรู้เกี่ยวกับสื่อสายสัญญาณที่ใช้ในระบบเครือข่ายและการเดินสาย 

4. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต 

5. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน Wi-Fi 

6. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-4 ได้แก่ Hub, Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch และ Gateway14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

2. ผลจากการทดสอบภาคปฏิบัติ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.  ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน

   2. ทดสอบโดยใช้แบบปฏิบัติ15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

     ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

    2. ติดตั้งและเดินสายสัญญาณ สายเคเบิลคู่บิดตีเกลียว สายเคเบิลแกนร่วม และสายเคเบิลเส้นใยแสง 

    3. ติดตั้งและเดินสายสัญญาณ อุปกรณ์เครือข่ายเข้า Rack, Rack Mount Kit, Enclosure 

    4. ติดตั้งและเดินสายสัญญาณ ตามแผนผังการติดตั้ง 

    5. ทดสอบต่อเชื่อมสายสัญญาณเข้าอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย 

    6. ทดสอบจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามแผนผังการติดตั้ง 

    7. ทดสอบตามรูปแบบการติดตั้งเครือข่าย 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้

1. สมรรถนะย่อย 40103.01 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณตามแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้งให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน และแบบปฏิบัติ

2. สมรรถนะย่อย 40103.02 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณตามแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้งให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน และแบบปฏิบัติ
ยินดีต้อนรับ