หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud Technology

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-SRTY-037B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud Technology

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          เป็นผู้ที่มีสามารถ จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผนตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรมและ บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม2514 โปรแกรมเมอร์2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11308.01 จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 1.1 กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 11308.01.01 119076
11308.01 จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 1.2 กำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 11308.01.02 119077
11308.01 จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 1.3 กำหนดรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 11308.01.03 119078
11308.01 จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 1.4 กำหนดตัวชี้วัดการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 11308.01.04 119079
11308.02 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 2.1 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ครอบคลุมมาตรฐานสากลหรือ องค์กร 11308.02.01 119080
11308.02 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 2.2 ตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 11308.02.02 119081
11308.02 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 2.3 ตรวจสอบ หัวข้อการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 11308.02.03 119082
11308.02 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 2.4 ตรวจสอบ ตัวชี้วัดการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 11308.02.04 119083
11308.03 ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผน 3.1 ตรวจสอบขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 11308.03.01 119084
11308.03 ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผน 3.2 ตรวจสอบการติดตามการพัฒนาโปรแกรมตามแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 11308.03.02 119085
11308.04 ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม 4.1 ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 11308.04.01 119086
11308.04 ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม 4.2 ตรวจสอบปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 11308.04.02 119087
11308.04 ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม 4.3 ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรม เป็นไปตามแผนการดำเนินการ 11308.04.03 119088
11308.05 บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 5.1 เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม 11308.05.01 119089
11308.05 บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 5.2 เขียนปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรม 11308.05.02 119090

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม

 2. กำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม

 3. ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม

 4. ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

 5. ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรม

 6. ตรวจสอบปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม

 7. ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรม

 8. บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม

 9. สรุปผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม

 2. ความรู้ในการกำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม

 3. ความรู้ในการกำหนดรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม

 4. ความรู้ในการกำหนดตัวชี้วัดการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม

 5. ความรู้ในการผลิตโปรแกรมมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่องค์กร

 6. ความรู้ในการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม

 7. ความรู้ในการตรวจสอบหัวข้อการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิต โปรแกรม

 8. ความรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตามการพัฒนาโปรแกรมตามแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม

 9. ความรู้เรื่องการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

 10. ความรู้ในการปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

 11. ความรู้ในการตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรม เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

 12. ความรู้การใช้เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม

 13. ความรู้ในการเขียนปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)                    1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)                    1. ผลจากการสอบข้อเขียน                    2. ผลจากการสัมภาษณ์          (ค) คำแนะนำในการประเมิน                    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง          (ง) วิธีการประเมิน                    1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน                    2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ                    ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง แผนการตรวจสอบโปรแกรมต้องอยู่ในมาตรฐานการผลิตโปรแกรมแผน การทำงานมีขั้นตอนและหัวข้อครอบคลุมทุกขั้นตอน แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ผลกระทบจากปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาโปรแกรม การบันทึกผลตรวจสอบและปัญหาจากการพัฒนาโปรแกรม          (ข) คำอธิบายรายละเอียด                    1. แผนการตรวจสอบโปรแกรมต้องอยู่ในมาตรฐานการผลิตโปรแกรมที่เป็นมาตรฐานสากลหรือองค์กรกำหนด                    2. แผนการทำงานมีขั้นตอนและหัวข้อครอบคลุมทุกขั้นตอนที่อยู่ในการผลิตโปรแกรม                    3. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด                    4. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมการครอบคลุมมาตรฐานสากลหรือองค์กร                    5. แบบประเมินผลแผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของโปรแกรม                    6. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมต้องอ้างอิงกับแผนการพัฒนาโปรแกรมที่กำหนดไว้และสามารถนำไปใช้จริงในการตรวจสอบ                    7. ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ไป กับระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมตาม  แผนการดำเนินการ                    8. ผลกระทบจากปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการพัฒนาโปรแกรม                    9. บันทึกผลตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมตามแผนที่กำหนด                    10. บันทึกปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรมต้องระบุตำแหน่งในโปรแกรม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้
 1. สมรรถนะย่อย 11308.01 จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์

 2. สมรรถนะย่อย 11308.02 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์

 3. สมรรถนะย่อย 11308.03 ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผน ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์

 4. สมรรถนะย่อย 11308.04 ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์

 5. สมรรถนะย่อย 11308.05 บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ