หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการฝึกอบรมติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-XVLD-026B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการฝึกอบรมติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผนการติดตั้งระบบ และวางแผนการฝึกอบรม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม2514 โปรแกรมเมอร์2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10801.01 วางแผนการติดตั้งระบบ 1.1 วางแผนการติดตั้ง 10801.01.01 118987
10801.01 วางแผนการติดตั้งระบบ 1.2 วางแผน Migration Data 10801.01.02 118988
10801.02 วางแผนการฝึกอบรม 2.1 จัดทำคู่มือการติดตั้' 10801.02.01 118989
10801.02 วางแผนการฝึกอบรม 2.2 จัดทำคู่มือการใช้งาน 10801.02.02 118990
10801.02 วางแผนการฝึกอบรม 2.3 วางแผนการฝึกอบรม 10801.02.03 118991

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. วางแผนการติดตั้ง

  2. วางแผน Migration Data

  3. จัดทำคู่มือการติดตั้ง

  4. จัดทำคู่มือการใช้งาน

  5. วางแผนการฝึกอบรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการติดตั้ง

  2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน Migration Data

  3. ความรู้ในการสำหรับการจัดทำคู่มือการติดตั้ง

  4. ความรู้เกี่ยวกับในการจัดทำคู่มือการใช้งาน

  5. ความรู้ในการวางแผนการฝึกอบรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)                    1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)                    1. ผลจากการสอบข้อเขียน                    2. ผลจากการสัมภาษณ์          (ค) คำแนะนำในการประเมิน                    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง          (ง) วิธีการประเมิน                    1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน                    2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ                    ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การวางแผนการติดตั้งระบบ และวางแผนการฝึกอบรม          (ข) คำอธิบายรายละเอียด                    1. คู่มือการฝึกอบรม ประกอบด้วย คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งานโปรแกรม                    2. องค์ประกอบของคู่มือการติดตั้งประกอบด้วย ผังการทำงานของโปรแกรม  วิธีการติดตั้ง                    3. ข้อควรระวังในการติดตั้ง ข้อจำกัดของโปรแกรม                    4. องค์ประกอบของคู่มือการใช้งานโปรแกรมประกอบด้วย ผังการทำงานของโปรแกรม                     5. ลำดับและวิธีการใช้งานโปรแกรม ข้อจำกัดของโปรแกรม                    6. รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมประกอบด้วย  รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ                    7. โปรแกรม รายละเอียดข้อมูลโปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในการทำงานของโปรแกรม เช่น .Net framework   รายการผังการวางอุปกรณ์เชื่อมต่อ ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมตามลำดับ  การกำหนดค่าตั้งต้นของโปรแกรม                    8. รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมประกอบด้วย  การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ ลำดับและวิธีการใช้                    9. งานโปรแกรม                    10. แผนภาพการนำเสนอ ประกอบด้วย แบบร่างลำดับขั้นการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอ                    11. ตำแหน่งการวางอักษร ขนาดตัวอักษร ภาพ วิดีโอ และบทเสียงประกอบการนำเสนอ                    12. สื่อการนำเสนออยู่ในรูปแบบของมัลติมิเดีย                    13. ลำดับขั้นการฝึกอบรม ต้องเรียงจากเนื้อหาตามลำดับขั้นการทำงาน การจัดกิจกรรมใน                    14. การฝึกอบรม การประเมินความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรม                    15. สื่อ ประกอบด้วย สื่อนำเสนอเพาเวอร์พอยต์ สื่อมัลติมีเดีย                    16. อุปกรณ์ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องฉาย และคอมพิวเตอร์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้          1. สมรรถนะย่อย 10801.01 วางแผนการติดตั้งระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์          2. สมรรถนะย่อย 10801.02 วางแผนการฝึกอบรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ