หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการในส่วนวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-SWA-5-068ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการในส่วนวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ          อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          เป็นผู้ที่มีสามารถบริหารความเสี่ยง (แผนรองรับ) และบริหารทีม (คน/งาน/เงิน/เวลา)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม2514 โปรแกรมเมอร์2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10601.01 บริหารความเสี่ยง (แผนรองรับ) 1.1 ระบุความเสี่ยง 10601.01.01
10601.01 บริหารความเสี่ยง (แผนรองรับ) 1.2 จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง 10601.01.02
10601.02 บริหารทีม (คน/งาน/เงิน/เวลา) 2.1 จัดทำแผน (คน/งาน/เงิน/เวลา) 10601.02.01
10601.02 บริหารทีม (คน/งาน/เงิน/เวลา) 2.2 ควบคุมแผนการทำงาน (คน/งาน/เงิน/เวลา) 10601.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. ระบุความเสี่ยง

  2. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

  3. จัดทำแผน (คน/ งาน/ เงิน/ เวลา)

  4. ควบคุมแผนการทำงาน (คน/ งาน/ เงิน/ เวลา)

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. ความรู้ในการระบุความเสี่ยง

  2. ความรู้ในการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

  3. ความรู้ในการจัดทำแผน (คน/ งาน/ เงิน/ เวลา)

  4. ความรู้ในการควบคุมแผนการทำงาน (คน/ งาน/ เงิน/ เวลา)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)                    1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)                    1. ผลจากการสอบข้อเขียน                    2. ผลจากการสัมภาษณ์          (ค) คำแนะนำในการประเมิน                    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง          (ง) วิธีการประเมิน                    1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน                    2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ                    ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การบริหารความเสี่ยง (แผนรองรับ) และบริหารทีม (คน/งาน/เงิน/เวลา)          (ข) คำอธิบายรายละเอียด                    1. ระบุความเสี่ยงและจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง                    2. แผนการทำงาน ต้องประกอบด้วย หัวข้องาน รายละเอียดงาน ระยะเวลาที่ใช้ จำนวนคน                    3. ควบคุมแผนการทำงานตามแผนที่ออกแบบไว้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้          1. สมรรถนะย่อย 10601.01 บริหารความเสี่ยง (แผนรองรับ) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์          2. สมรรถนะย่อย 10601.02 บริหารทีม (คน/งาน/เงิน/เวลา) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ