หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-SIUH-013B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักพัฒนาระบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ Continuous Delivery และ Continuous Integration รวมทั้งออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม2514 โปรแกรมเมอร์2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10307.01 วิเคราะห์ Continuous Delivery และ Continuous Integration 1.1 รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ 10307.01.01 118877
10307.01 วิเคราะห์ Continuous Delivery และ Continuous Integration 1.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ 10307.01.02 118878
10307.02 ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration 2.1 ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration ของระบบ 10307.02.01 118879
10307.02 ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration 2.2 เลือกเครื่องมือในดำเนินการ Continuous Delivery และ Continuous Integration 10307.02.02 118880

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ3. ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration ของระบบ4. เลือกเครื่องมือในการดำเนินการ Continuous Delivery และ Continuous Integration 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการรวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ2. ความรู้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ3. ความรู้ในการออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration ของระบบ4. ความรู้ในการเลือกเครื่องมือในการดำเนินการ Continuous Delivery และ Continuous Integration 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)                    1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)                    1. ผลจากการสอบข้อเขียน                    2. ผลจากการสัมภาษณ์          (ค) คำแนะนำในการประเมิน                    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง          (ง) วิธีการประเมิน                    1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน                    2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ                     ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การวิเคราะห์ Continuous Delivery และ Continuous Integration รวมทั้งออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration          (ข) คำอธิบายรายละเอียด                    1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด                    2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ                    3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ                    4. อธิบายผลการทำงานของโปรแกรม เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม                    5. อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม                    6. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องเน้นจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการใช้งานโปรแกรมเป็นสำคัญ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้          1. สมรรถนะย่อย 10307.01 วิเคราะห์ Continuous Delivery และ Continuous Integration ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์          2. สมรรถนะย่อย 10307.02 ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 


ยินดีต้อนรับ