หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รักษาตัวอย่างอากาศ เคลื่อนย้าย และส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EVM-IWM-3-063ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รักษาตัวอย่างอากาศ เคลื่อนย้าย และส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรักษาตัวอย่างอากาศและส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02205.01 รักษาตัวอย่างก๊าซและสารอินทรีย์ระเหยตามวิธีการที่กำหนด 1.ติดฉลากตัวอย่างก๊าซและสารอินทรีย์ระเหยที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่างและข้อสังเกตที่อาจมีผลต่อตัวอย่าง 02205.01.01
02205.01 รักษาตัวอย่างก๊าซและสารอินทรีย์ระเหยตามวิธีการที่กำหนด 2. รักษาตัวอย่างก๊าซและสารอินทรีย์ระเหยตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง 02205.01.02
02205.01 รักษาตัวอย่างก๊าซและสารอินทรีย์ระเหยตามวิธีการที่กำหนด 3.เคลื่อนย้ายตัวอย่างเพื่อส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง 02205.01.03
02205.02 รักษาตัวอย่างฝุ่นตามวิธีการที่กำหนด 1. ติดฉลากตัวอย่างฝุ่นที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่างและข้อสังเกตที่อาจมีผลต่อตัวอย่าง 02205.02.01
02205.02 รักษาตัวอย่างฝุ่นตามวิธีการที่กำหนด 2. รักษาตัวอย่างฝุ่นตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง 02205.02.02
02205.02 รักษาตัวอย่างฝุ่นตามวิธีการที่กำหนด 3.เคลื่อนย้ายตัวอย่างฝุ่นเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง 02205.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการสื่อสาร สามารถแจ้งรายละเอียดการเขียนฉลากตัวอย่างได้ถูกต้องและเข้าใจง่าย

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. หลักวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างอากาศอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
2. ใบบันทึกรายการตัวอย่างและสภาวะการรักษาตัวอย่างที่จะนำส่งเพื่อวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
3. เอกสารการจัดทำทะเบียนตัวอย่าง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของการรักษาตัวอย่าง และการกำหนดรหัสตัวอย่าง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


การรักษาตัวอย่างอากาศและส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการในระดับ 3 เป็นการจัดการดูแลสภาพตัวอย่างหลังการทำงานของผู้เก็บตัวอย่างที่ระดับ 3 และเคลื่อนย้ายตัวอย่างไปส่งที่ห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และรายงานผลต่อไป
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการติดฉลากตัวอย่างที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่าง และข้อสังเกตที่อาจมีผลต่อตัวอย่าง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการรักษาตัวอย่างและเคลื่อนย้ายตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ฉลากตัวอย่าง หมายถึง ฉลากที่แสดงรหัสตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซ ฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหย ที่ง่ายต่อความเข้าใจถึงที่มาและลำดับการเก็บตัวอย่าง
2. การรักษาตัวอย่าง หมายถึง การดูแลสภาพตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซ ฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหย ให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย รักษาตัวอย่างก๊าซและสารอินทรีย์ระเหยตามวิธีการที่กำหนด
1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
4. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย รักษาตัวอย่างฝุ่นตามวิธีการที่กำหนด
1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
4. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ