หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมพื้นที่เก็บตัวอย่างอากาศก่อนและหลังการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EVM-IWM-3-061ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมพื้นที่เก็บตัวอย่างอากาศก่อนและหลังการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมพื้นที่เก็บตัวอย่างอากาศก่อนและหลังการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02203.01 สำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศ 1. ระบุขั้นตอนสำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศตามคู่มือ 02203.01.01 116496
02203.01 สำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศ 2. ดำเนินการสำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศ 02203.01.02 116497
02203.01 สำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศ 3. บันทึกผลการสำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่าง 02203.01.03 116498
02203.02 ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่างรักษาตัวอย่างฝุ่นตามวิธีการที่กำหนด 1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่างตามคู่มือ 02203.02.01 116499
02203.02 ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่างรักษาตัวอย่างฝุ่นตามวิธีการที่กำหนด 2.ตรวจสอบพื้นที่เก็บตัวอย่างให้มีความปลอดภัยตามมาตรการด้านความปลอดภัยของเจ้าของพื้นที่ 02203.02.02 116500
02203.02 ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่างรักษาตัวอย่างฝุ่นตามวิธีการที่กำหนด 3. บันทึกผลการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่าง 02203.02.03 116501
02203.03 ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน 1. ตรวจสอบสภาพพื้นที่เก็บตัวอย่างอากาศให้สะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งาน 02203.03.01 116502
02203.03 ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน 2. รวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อนำไปกำจัดต่อไป 02203.03.02 116503
02203.03 ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน 3. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมหลังการปฏิบัติงาน 02203.03.03 116504

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการสื่อสาร สามารถแจ้งลำดับการทำงานและติดต่อกับทีมงานเพื่อให้การสำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศ การตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
2. ทักษะการนำเสนอความคิดเห็น สามารถสำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศ การตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่างได้เหมาะสมตามเกณฑ์กำหนด อธิบายเหตุความจำเป็นในการปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ชนิดของสารมลพิษทางอากาศ
2. หลักการ สำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศในภาคสนามตามวิธีมาตรฐาน
3. หลักการ วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่าง
4. มาตรการด้านความปลอดภัยของการเก็บตัวอย่าง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจชนิดของสารมลพิษทางอากาศ สำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศในภาคสนามตามวิธีมาตรฐาน หลักการ วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่าง และมาตรการด้านความปลอดภัยของการเก็บตัวอย่าง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


การเตรียมพื้นที่เก็บตัวอย่างอากาศก่อนและหลังการปฏิบัติงานในระดับ 3 เป็นการสำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศในภาคสนาม และการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติการเก็บตัวอย่างอากาศ
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับลำดับขั้นการสำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศในภาคสนาม การเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม อันตราย ข้อผิดพลาด ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเก็บตัวอย่าง และมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่ที่เก็บตัวอย่าง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติการเก็บตัวอย่างอากาศ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ตัวอย่างอากาศ เช่น ตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซ ฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหย
2. ข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น ความเร็วลม
3. ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน หมายถึง ตัวอย่างอากาศที่เก็บ ณ เวลาและจุดเก็บที่เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรายงานผล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย สำรวจพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างอากาศ
1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
4. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เก็บตัวอย่าง
1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
4. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน
1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)
2. ข้อสอบอัตนัย
3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
4. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ