หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ทำเล่มหนังสือปกอ่อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-AFP-3-071ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ทำเล่มหนังสือปกอ่อน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

         มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาว โดยวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่  สมบัติของกาว  การใช้เครื่องไสสันทากาว  เพื่อนำมาใช้เลือกวัสดุกาวที่เหมาะสม และใช้เครื่องไสสันทากาวได้ถูกต้อง  รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานไสสันทากาวที่เกิดขึ้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ผู้ปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือระดับฝีมือเฉพาะทาง


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
403081

วางแผนวัสดุที่ต้องใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.1  รวบรวมข้อมูลปริมาณงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้ครบถ้วน

403081.01
403081

วางแผนวัสดุที่ต้องใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.2   กำหนดปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนให้เพียงพอตามข้อมูลปริมาณงาน

403081.02
403081

วางแผนวัสดุที่ต้องใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.3 นำเสนอแผนการใช้วัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้ทันต่อการใช้งาน

403081.03
403082

ควบคุมการปฎิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.1    ควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนให้เป็นไปตามกำหนดเสร็จ

403082.01
403082

ควบคุมการปฎิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.2    บันทึกข้อมูลปริมาณงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้ถูกต้อง ครบถ้วน

403082.02
403082

ควบคุมการปฎิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.3 จัดทำเอกสารสรุปการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

403082.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการวางแผนวัสดุที่ใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน2. ความสามารถในการจัดทำแผนการใช้วัสดุทำเล่มหนังสือปกอ่อน3.  ความสามารถในการกำหนดเสร็จของงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน4. ความสามารถในการควบคุมงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนให้ทันกำหนดเสร็จ5. ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมการผลิต2.  ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติการใช้งานของวัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน3.  ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกอ่อน4.  ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    1. บันทึกรายการจากการสังเกต    2.  บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน    3.  เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน    4.  เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1.  แบบทดสอบ    2. แบบสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน        N/A(ง) วิธีการประเมิน       1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์      2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำ      N/A(ข) คำอธิบายรายละเอียด        N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงานยินดีต้อนรับ