หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนและเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-AFP-3-070ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนและเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

              มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาว โดยวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่  สมบัติของกาว  การใช้เครื่องเย็บลวด เครื่องเจาะรู  การใช้เลือกวัสดุ กาว ลวดเย็บ ที่เหมาะสม และใช้เครื่องเย็บลวดได้ถูกต้อง  รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือที่เกิดขึ้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ผู้ปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนระดับฝีมือเฉพาะทาง


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
403071

วิเคราะห์คุณภาพวัสดุที่ใช้ในการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.1 ทดสอบสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่มได้ถูกต้อง

403071.01 158755
403071

วิเคราะห์คุณภาพวัสดุที่ใช้ในการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.2 เลือกใช้วัสดุทำเล่มที่เหมาะสมกับลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มได้ถูกต้อง

403071.02 158756
403072

วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือปกอ่อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

1.1 วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือที่เกิดจากวัสดุทำเล่มและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง

403072.01 158757
403072

วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือปกอ่อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

1.2 วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือที่เกิดจากการใช้เครื่องเย็บลวดและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง

403072.02 158758

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มแบบเย็บลวดมาไม่น้อยกว่า 3 ปี2. ผ่านหน่วยสมรรถนะ 40305 ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการทดสอบสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่ม2. ความสามารถในการเลือกใช้วัสดุทำเล่มให้เหมาะสมกับลักษณะหนังสือที่จะทำเล่ม3. ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือที่เกิดจากคุณภาพวัสดุทำเล่ม4. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือที่เกิดจากการใช้เครื่องเย็บลวด5. ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องเย็บลวด2.  ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่ม3.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่ม4.  ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือ5.  ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องเย็บลวด6.  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      1. บันทึกรายการจากการสังเกต      2.  บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน      3.  รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     1.  แบบทดสอบ     2. แบบสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน            N/A(ง) วิธีการประเมิน        1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์       2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือ และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำ            1.  สมบัติของวัสดุทำเล่มที่มีผลต่อการทำเล่มที่ควรทดสอบ            2.  การเลือกใช้วัสดุทำเล่มต้องเหมาะสมกับลักษณะหนังสือ(ข) คำอธิบายรายละเอียด           N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงานยินดีต้อนรับ