หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการอาบน้ำสมุนไพร (Thai Traditional Herbal Bath) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-4-041ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10424-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการอาบน้ำสมุนไพร (Thai Traditional Herbal Bath)

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการอาบน้ำสมุนไพรอย่างละเอียดและครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

10424-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการอาบน้ำสมุนไพร (Thai Traditional Herbal Bath) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้อง อ่างและเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ อาบน้ำสมุนไพรได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 เตรียม ผสมน้ำและสมุนไพรตามภูมิปัญญาไทย สำหรับให้บริการ อาบน้ำสมุนไพร ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.3 ทำความสะอาดห้อง อ่างและเครื่องใช้หลังให้บริการ อาบน้ำสมุนไพร ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

10424-03 ให้บริการอาบน้ำสมุนไพร (Thai Traditional Herbal Bath) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1 ให้บริการอาบน้ำสมุนไพรตามขั้นตอน ด้วยความสุภาพ รอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการ อาบน้ำสมุนไพร ด้วยความสุภาพรอบคอบ

10424-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการ อาบน้ำสมุนไพร (Thai Traditional Herbal Bath) แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ อาบน้ำสมุนไพร ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ