หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดสูตรหมึกพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRS-4-233ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดสูตรหมึกพิมพ์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างพิมพ์สกรีนชำนาญการ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          มีความชำนาญในการเลือกใช้ประเภทของหมึกพิมพ์ การกำหนดคุณลักษณะพิเศษของหมึกพิมพ์ การปรับเทียบสีหมึกพิมพ์ การปรับความเหลวของหมึกพิมพ์ การคำนวณปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ และสามารถผสมหมึกพิมพ์ที่ต้องการสมบัติพิเศษได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
301121

กำหนดคุณสมบัติหมึกพิมพ์สกรีน

1.1   เลือกใช้ประเภทหมึกพิมพ์ให้สอดคล้องกับวัสดุใช้พิมพ์

301121.01 158832
301121

กำหนดคุณสมบัติหมึกพิมพ์สกรีน

1.2 เลือกคุณลักษณะของหมึกพิมพ์ให้สอดคล้องกับงานพิมพ์

301121.02 158833
301122

คิดสูตรหมึกพิมพ์

2.1  ปรับเทียบสีหมึกพิมพ์

301122.01 158834
301122

คิดสูตรหมึกพิมพ์

2.2 ปรับความหนึดหมึกพิมพ์

301122.02 158835
301122

คิดสูตรหมึกพิมพ์

2.3   คำนวณปริมาณการใช้หมึกพิมพ์

301122.03 158836
301122

คิดสูตรหมึกพิมพ์

2.4 ผสมหมึกพิมพ์ลักษณะพิเศษ

301122.04 158837

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์สกรีนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการพิมพ์ขึ้นไป และผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น (ในกรณีผู้เข้าทดสอบไม่ผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น มาก่อน ให้จัดการทดสอบร่วมกับการสอบสมรรถนะนี้)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. การกำหนดหมึกพิมพ์ให้สอดคล้องกับวัสดุใช้พิมพ์

 2. การกำหนดคุณลักษณะของหมึกพิมพ์ให้สอดคล้องกับงานพิมพ์

 3. ปรับเทียบสีหมึกพิมพ์

 4. ปรับความข้นเหลวของหมึกพิมพ์

 5. คำนวณปริมาณหมึกพิมพ์ที่ต้องการใช้งานให้สอดคล้องกับปริมาณงานพิมพ์

 6. ผสมหมึกพิมพ์ลักษณะพิเศษ

 7. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในตรวจสอบคุณลักษณะของหมึกพิมพ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับหมึกพิมพ์สกรีน

 2. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบและการกำหนดคุณลักษณะของหมึกพิมพ์สกรีน

 3. ความรู้เกี่ยวกับการปรับเทียบสีหมึกพิมพ์

 4. ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. บันทึกรายการจากการสังเกต          2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน          3. หมึกพิมพ์ที่ได้รับการผสมเสร็จเรียบร้อย          4. ผลของการเลือกใช้หมึกพิมพ์          5. รายงานผลการทดสอบหมึกพิมพ์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ(ค) คำแนะนำในการประเมิน            การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีอุปกรณ์และสารเคมีพร้อมใช้งาน และต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม   (ง) วิธีการประเมิน                                                        ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. คุณลักษณะของหมึกพิมพ์ เช่น ความมันเงา ลักษณะพื้นผิว ความทึบแสง โปร่งใส ความยึดหยุ่น ทนแดด ทนสารเคมี เป็นต้น

 2. หมึกพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น หมึกพิมพ์วาวแสง หมึกพิมพ์เรืองแสง หมึกพิมพ์วาวโลหะ หมึกพิมพ์มุก เป็นต้น

 3. การกำหนดคุณลักษณะของหมึกพิมพ์ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและทฤษฎีการพิมพ์สกรีน

 4. การทดสอบหมึกพิมพ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือขั้นตอนที่สถานประกอบการกำหนดที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม(ข) คำอธิบายรายละเอียด      N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆยินดีต้อนรับ