หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRS-4-231ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างพิมพ์สกรีนชำนาญการ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเขียนแผนซ่อมบำรุง การตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301101

กำหนดแผนการบำรุงรักษา

1.1  ศึกษาคู่มือเครื่องมือและอุปกรณ์

301101.01
301101

กำหนดแผนการบำรุงรักษา

1.2  กำหนดจุด ตำแหน่ง และระยะเวลาการบำรุงรักษา

301101.02
301101

กำหนดแผนการบำรุงรักษา

1.3 กำหนดวิธีการบำรุงรักษา

301101.03
301101

กำหนดแผนการบำรุงรักษา

1.4 ทำแผนการบำรุงรักษา

301101.04
301102

ติดตามและควบคุมการบำรุงรักษา

2.1  ติดตามผลการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด

301102.01
301102

ติดตามและควบคุมการบำรุงรักษา

2.2    จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา

301102.02
301102

ติดตามและควบคุมการบำรุงรักษา

2.3 จัดทำประวัติการซ่อมบำรุง

301102.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

         มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์สกรีนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการพิมพ์ขึ้นไป และผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น (ในกรณีผู้เข้าทดสอบไม่ผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น มาก่อน ให้จัดการทดสอบร่วมกับการสอบสมรรถนะนี้)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1.  1. การระบุจุดหรือตำแหน่งการบำรุงรักษา และการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษา2. การเขียนบันทึกและรายงานการบำรุงรักษา3. การสังเกตความผิดปกติของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน4. การจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1.  1. หลักการและความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์2. ส่วนประกอบของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน3. เทคนิคการทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์4. หลักการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน5. โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน6. การทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน7. หลักการเขียนรายงานและบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. บันทึกรายการจากการสังเกต

 2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

 3. แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

 4. รายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

 5. ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์สกรีน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)      ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ(ค) คำแนะนำในการประเมิน            การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีอุปกรณ์และสารเคมีพร้อมใช้งาน และต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม (ง) วิธีการประเมิน            ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)คำแนะนำ
 1. การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์สกรีน ได้แก่ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (preventive maintenance) โดยผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่อง

 2. ตำแหน่งในการบำรุงรักษา การกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษา และวิธีการบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามคู่มือการซ่อมบำรุง

 3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในการบำรุงรักษา ได้แก่ อุปกรณ์ประจำเครื่องและสารหล่อลื่นต่างๆ

 4. วัสดุและส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ วัสดุและส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามอายุการใช้งาน เช่น หลอดไฟเครื่องฉายแสงทำแม่พิมพ์ เป็นต้น

 5. การตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์สกรีน ได้แก่ เสียงที่ดังขึ้น ความร้อนที่สูงขึ้น แรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้น หรือ กลิ่นเหม็นไหม้ เป็นต้น(ข) คำอธิบายรายละเอียด     N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆยินดีต้อนรับ