หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRS-3-228ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ช่างพิมพ์สกรีนอาวุโส6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


มีความรู้การตรวจสอบคุณภาพงานหลังการพิมพ์ การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การเสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมในอนาคต ตลอดจนสามารถสอนงานและให้คำปรึกษาการพิมพ์สกรีนแก่ช่างพิมพ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
301071 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน 1.1 จัดเตรียมและปรับตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 301071.01 113474
301071 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน 1.2 การตรวจสอบปัญหางานพิมพ์เพื่อวางแผนปรับปรุงเชิงป้องกัน 301071.02 113475
301071 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน 1.3 บำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 301071.03 113476
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.1 การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ 301072.01 113477
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.2 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ 301072.02 113478
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.3 การวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์เพื่อวางแผนปรับปรุงเชิงป้องกัน 301072.03 113479
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.4 การวิเคราะห์คุณลักษณะของงานเทียบกับแผ่นปรู๊ฟ 301072.04 113480
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.5 การอนุมัติงานพิมพ์ 301072.05 113481
301073 สอนงานและให้คำปรึกษาการพิมพ์สกรีน 3.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน 301073.01 113482
301073 สอนงานและให้คำปรึกษาการพิมพ์สกรีน 3.2 กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการพิมพ์สกรีน 301073.02 113483

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์สกรีนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการพิมพ์ขึ้นไป และผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น (ในกรณีผู้เข้าทดสอบไม่ผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น มาก่อน ให้จัดการทดสอบร่วมกับการสอบสมรรถนะนี้)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ2. การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวัด3. การตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการพิมพ์ตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป4. การแก้ไขปัญหาระหว่างการพิมพ์งานตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป5. การเทียบงานพิมพ์กับใบปรู๊ฟ 6. การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพงาน7. การวิเคราะห์ปัญหาและการหาสาเหตุ8. การวางแผนเชิงป้องกัน9. การสอนงานและการให้คำปรึกษา10. การเขียนคู่มือปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวัด2. การจดบันทึก การวิเคราะห์และการแปรผล3. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์สกรีน4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์5. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี การพิมพ์สอดสี และการหาค่าความผิดเพี้ยนสี6. ความรู้ด้านหมึกพิมพ์สกรีน7. ความรู้ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไขการพิมพ์สกรีน8. การวิเคราะห์ปัญหาและการหาสาเหตุ9. การวางแผนเชิงป้องกัน10. เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา11. เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. บันทึกรายการจากการสังเกต          2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน          3. แผนเชิงป้องกันในขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์          4. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานเทียบกับแผ่นปรู๊ฟและแนวทางแก้ไข          5. คู่มือการปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)            ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ(ค)คำแนะนำในการประเมิน            การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีอุปกรณ์และสารเคมีพร้อมใช้งาน และต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม    (ง) วิธีการประเมิน            ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ1. การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุเอาไว้ในใบสั่งงานเช่น การตรวจสอบเฉดสี ความทึบสีเป็นต้น2. ตรวจสอบค่าความดำหมึกพิมพ์และค่าสี ได้โดยใช้เครื่องมือ spectrophotometer หรือ densitometer เป็นต้น3. การตรวจสอบการยึดติดของหมึกพิมพ์ ทำได้โดยใช้เทปกาวลอกหมึกจากวัสดุใช้พิมพ์4.การทดสอบความเที่ยงตรง ได้โดย กล้องส่องเม็ดสกรีนกำลังขยาย 10 เท่า และ 20 เท่า5. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะงานพิมพ์ อาจเป็นรายงานการสรุปปัญหาทีเกิดขึ้น สาเหตุและแนวทางแก้ไข6. การวางแผนเชิงป้องกัน คือการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางด้านสถิติ และความรู้ทางวิศวกรรมเช่น แผนภูมิก้างปลา และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากความเป็นได้ในการแก้ไขปัญหาภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้ เช่น เวลา การเงิน ความรู้ เครื่องมือ แผนเชิงป้องกัน อาจได้จากการระดมสมอง การวิจัย เป็นแผนที่มีแนวทางและกำหนดเวลาในการทำงานที่ชัดเจน7. การสอนงาน (coaching) คือ การสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะของช่างทำแม่พิมพ์ ให้สามารถทำแม่พิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ข) คำอธิบายรายละเอียด    N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆยินดีต้อนรับ