หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRS-3-228ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ช่างพิมพ์สกรีนอาวุโส6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


มีความรู้การตรวจสอบคุณภาพงานหลังการพิมพ์ การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การเสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมในอนาคต ตลอดจนสามารถสอนงานและให้คำปรึกษาการพิมพ์สกรีนแก่ช่างพิมพ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301071 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน 1.1 จัดเตรียมและปรับตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 301071.01
301071 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน 1.2 การตรวจสอบปัญหางานพิมพ์เพื่อวางแผนปรับปรุงเชิงป้องกัน 301071.02
301071 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน 1.3 บำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 301071.03
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.1 การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ 301072.01
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.2 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ 301072.02
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.3 การวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์เพื่อวางแผนปรับปรุงเชิงป้องกัน 301072.03
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.4 การวิเคราะห์คุณลักษณะของงานเทียบกับแผ่นปรู๊ฟ 301072.04
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.5 การอนุมัติงานพิมพ์ 301072.05
301073 สอนงานและให้คำปรึกษาการพิมพ์สกรีน 3.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน 301073.01
301073 สอนงานและให้คำปรึกษาการพิมพ์สกรีน 3.2 กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการพิมพ์สกรีน 301073.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์สกรีนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการพิมพ์ขึ้นไป และผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น (ในกรณีผู้เข้าทดสอบไม่ผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น มาก่อน ให้จัดการทดสอบร่วมกับการสอบสมรรถนะนี้)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ2. การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวัด3. การตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการพิมพ์ตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป4. การแก้ไขปัญหาระหว่างการพิมพ์งานตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป5. การเทียบงานพิมพ์กับใบปรู๊ฟ 6. การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพงาน7. การวิเคราะห์ปัญหาและการหาสาเหตุ8. การวางแผนเชิงป้องกัน9. การสอนงานและการให้คำปรึกษา10. การเขียนคู่มือปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวัด2. การจดบันทึก การวิเคราะห์และการแปรผล3. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์สกรีน4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์5. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี การพิมพ์สอดสี และการหาค่าความผิดเพี้ยนสี6. ความรู้ด้านหมึกพิมพ์สกรีน7. ความรู้ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไขการพิมพ์สกรีน8. การวิเคราะห์ปัญหาและการหาสาเหตุ9. การวางแผนเชิงป้องกัน10. เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา11. เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. บันทึกรายการจากการสังเกต          2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน          3. แผนเชิงป้องกันในขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์          4. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานเทียบกับแผ่นปรู๊ฟและแนวทางแก้ไข          5. คู่มือการปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)            ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ(ค)คำแนะนำในการประเมิน            การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีอุปกรณ์และสารเคมีพร้อมใช้งาน และต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม    (ง) วิธีการประเมิน            ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ1. การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุเอาไว้ในใบสั่งงานเช่น การตรวจสอบเฉดสี ความทึบสีเป็นต้น2. ตรวจสอบค่าความดำหมึกพิมพ์และค่าสี ได้โดยใช้เครื่องมือ spectrophotometer หรือ densitometer เป็นต้น3. การตรวจสอบการยึดติดของหมึกพิมพ์ ทำได้โดยใช้เทปกาวลอกหมึกจากวัสดุใช้พิมพ์4.การทดสอบความเที่ยงตรง ได้โดย กล้องส่องเม็ดสกรีนกำลังขยาย 10 เท่า และ 20 เท่า5. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะงานพิมพ์ อาจเป็นรายงานการสรุปปัญหาทีเกิดขึ้น สาเหตุและแนวทางแก้ไข6. การวางแผนเชิงป้องกัน คือการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางด้านสถิติ และความรู้ทางวิศวกรรมเช่น แผนภูมิก้างปลา และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากความเป็นได้ในการแก้ไขปัญหาภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้ เช่น เวลา การเงิน ความรู้ เครื่องมือ แผนเชิงป้องกัน อาจได้จากการระดมสมอง การวิจัย เป็นแผนที่มีแนวทางและกำหนดเวลาในการทำงานที่ชัดเจน7. การสอนงาน (coaching) คือ การสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะของช่างทำแม่พิมพ์ ให้สามารถทำแม่พิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ข) คำอธิบายรายละเอียด    N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆยินดีต้อนรับ