หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการ Aromatherapy Treatment แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-4-039ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10422-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการ Aromatherapy Treatment

1.1 สอบถามความต้องการวัตถุประสงค์ที่มารับบริการครบถ้วน ตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ อย่างสุภาพ

1.2เลือกผลิตภัณฑ์หรือน้ำมันนวด สำหรับบริการ AromatherapyTreatment ตามความต้องการของผู้รับบริการโดยคำนึงถึงเกิดอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยความรอบคอบ

1.3ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์หรือน้ำมันนวด ก่อนการรับบริการ Aromatherapy Treatmentโดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ ด้วยความรอบคอบ

1.4 ชี้แจงขั้นตอนการบริการ Aromatherapy Treatment ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

1.5 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการ Aromatherapy Treatment อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

10422-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับบริการ Aromatherapy Treatment ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการ Aromatherapy Treatment ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ Aromatherapy Treatment ตามใบสั่งงาน ได้ถูกต้องด้วยความรอบคอบ

2.3จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการ Aromatherapy Treatmentตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้องด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการ Aromatherapy Treatment ตามที่ผ่านการอบรมได้ถูกต้องด้วยความประณีต และรอบคอบ

2.5จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการ Aromatherapy Treatment ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้องด้วยความประณีต รอบคอบ

10422-03 ให้บริการ Aromatherapy Treatmen ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการ AromatherapyTreatment ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการAromatherapy Treatmentโดยการใช้น้ำมันร่วมกับการนวด และคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชา ด้วยความสุภาพ และระมัดระวัง

10422-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการ Aromatherapy Treatment แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ AromatherapyTreatment ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ