หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการพอกหน้าด้วย Algae (Facial Mask : Algae) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-4-035ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10418-01 เตรียมความพร้อมของผู้รับบริการ เพื่อให้บริการพอกหน้าด้วย Algae (Facial Mask : Algae)

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการพอกหน้าด้วยAlgae ด้วยความสุภาพ

1.2 วิเคราะห์สภาพผิวหน้าผู้รับบริการ(ตามหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์สภาพผิว)

1.3 อธิบายสรรพคุณผลิตภัณฑ์ก่อนพอกหน้าด้วยAlgae ตามสภาพผิวหน้าผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ

1.4ทบทวนทรีทเม้นท์ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพรอบคอบ

1.5 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการพอกหน้าด้วยAlgae อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

10418-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ Algae สำหรับพอกหน้าด้วย Algae (Facial Mask : Algae) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการพอกหน้าด้วย Algae ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ พอกหน้าด้วย Algae ได้ถูกต้องตามใบสั่งงานด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการพอกหน้าด้วย Algae ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการพอกหน้าด้วย Algae ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.5จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการพอกหน้าด้วย Algae ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

10418-03 ให้บริการพอกหน้าด้วย Algae (Facial Mask : Algae) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1 ทำความสะอาดผิวหน้า ตามหน่วยสมรรถนะทำความสะอาดผิวหน้า (Unit: Cleansing and Toning)

3.2 ปรับสภาพผิวหน้าเตรียมผิวหน้าให้สะอาดและยกกระชับผิว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

3.3 ให้บริการพอกหน้าโดยเกลี่ยผลิตภัณฑ์พอกหน้า ตามแนวกล้ามเนื้อหน้า ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.4 เช็ดล้างผลิตภัณฑ์พอกหน้าจนผิวหน้าสะอาดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

3.5 ทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและกันแดดให้ทั่วใบหน้า ด้วยความรอบคอบ

10418-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการพอกหน้าด้วย Algae (Facial Mask : Algae) แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการพอกหน้าด้วยAlgae ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ