หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สำรวจ รวบรวม สภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขของกฎหมาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-3-145ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สำรวจ รวบรวม สภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขของกฎหมาย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลรายละเอียดสภาพแวดล้อมของโครงการ และรวมไปถึงการจัดทำรายงานการสำรวจรายละเอียดสภาพแวดล้อมของโครงการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความสนใจ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
นักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความสนใจ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
15101.01 สำรวจเก็บข้อมูลรายละเอียดสภาพแวดล้อมของโครงการ 1.เก็บรวบรวม ข้อมูลรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง 15101.01.01 57426
15101.01 สำรวจเก็บข้อมูลรายละเอียดสภาพแวดล้อมของโครงการ 2.สำรวจข้อมูล สภาพแวดล้อม บริเวณการก่อสร้างของโครงการและพื้นที่โดยรอบ 15101.01.02 57427
15101.02 จัดทำรายงานการสำรวจรายละเอียดสภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 1.เก็บรวบรวมข้อมูล และผลการสำรวจ สภาพแวดล้อมบริเวณการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบ 15101.02.01 57428
15101.02 จัดทำรายงานการสำรวจรายละเอียดสภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 2. วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการสำรวจ รายละเอียดสภาพแวดล้อมของโครงการ 15101.02.02 57429

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจเก็บข้อมูลรายละเอียดสภาพแวดล้อมของโครงการ

        0.1 1.เก็บรวบรวม ข้อมูลรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง

        0.2 2.สำรวจข้อมูล สภาพแวดล้อม บริเวณการก่อสร้างของโครงการและพื้นที่โดยรอบ

    1.จัดทำรายงานการสำรวจรายละเอียดสภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

        0.3 1.เก็บรวบรวมข้อมูล และผลการสำรวจ สภาพแวดล้อมบริเวณการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบ

        0.4 2. วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการสำรวจ รายละเอียดสภาพแวดล้อมของโครงการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจำเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”สำหรับอาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม- มีเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนของงานก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- การสำรวจ รวบรวม สภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขของกฎหมายหมายถึงการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน- สภาพแวดล้อมของโครงการประกอบด้วย ลักษณะของงานก่อสร้างรวมทั้งสภาพพื้นที่ที่มีการดำเนินการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ