หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-3-133ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ ผู้ปฏิบัติงาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง และการจัดทำโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคลากรที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสนใจ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
14101.01 จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง 1.จัดทำแถลงการณ์ที่แสดงถึงหลักการและความมุ่งมั่นในการดำเนินการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 14101.01.01 57378
14101.01 จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง 2.จัดทำเป้าหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 14101.01.02 57379
14101.02 จัดทำโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง 1.จัดทำโครงสร้างโดยกำหนด ทรัพยากรที่ใช้ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 14101.02.01 57380
14101.02 จัดทำโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง 2.จัดทำโครงสร้างโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 14101.02.02 57381

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง

        0.1 1.จัดทำแถลงการณ์ที่แสดงถึงหลักการและความมุ่งมั่นในการดำเนินการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

        0.2 2.จัดทำเป้าหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

    1.จัดทำโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง

        0.3 1.จัดทำโครงสร้างโดยกำหนด ทรัพยากรที่ใช้ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

        0.4 2.จัดทำโครงสร้างโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้- มีความเข้าใจเทคนิคงานก่อสร้างต่างๆ ที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ- เข้าใจขอบเขตงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- แผนงานด้านความปลอดภัย หมายถึง การวางแผนขั้นตอนวิธีการทํางานก่อสร้างในแต่ละช่วงที่ถูกกําหนดไว้ตามแผนงานก่อสร้างจนเสร็จสิ้นการดําเนินงานหรือเสร็จสิ้นโครงการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวข้อง นายจ้างหรือผู้บริหารสูงสุดต้องเป็นผู้นําหลักในการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นโดยเริ่มจากการจัดทํานโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางานที่จะนํามาประกาศใช้เพื่อให้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังในหน่วยงานก่อสร้าง การบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทํางานจึงบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ