หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-5-126ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินงานควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม การปฏิบัติตามแผนแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม และการสรุปผลตามแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13204.01 จัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม 1.จัดเตรียมรายการและปริมาณของวัสดุให้สอดคล้องกับข้อมูลแบบรูป 13204.01.01 57326
13204.01 จัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม 2.จัดเตรียมข้อมูลราคาอ้างอิงที่ต้องใช้ 13204.01.02 57327
13204.01 จัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม 3.กำหนด ช่วงเวลา/ลำดับ การใช้วัสดุ 13204.01.03 57328
13204.02 ปฏิบัติตามแผนของแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการใช้วัสดุ 13204.02.01 57329
13204.02 ปฏิบัติตามแผนของแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม 2.กำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบ 13204.02.02 57330
13204.03 สรุปผลตามแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม 1.ประเมินความคลาดเคลื่อนของการใช้วัสดุ/ราคาเทียบกับแบบที่ได้กำหนดไว้ 13204.03.01 57331
13204.03 สรุปผลตามแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม 2.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 13204.03.02 57332

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.จัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม

        0.1 1.จัดเตรียมรายการและปริมาณของวัสดุให้สอดคล้องกับข้อมูลแบบรูป

        0.2 2.จัดเตรียมข้อมูลราคาอ้างอิงที่ต้องใช้

        0.3 3.กำหนด ช่วงเวลา/ลำดับ การใช้วัสดุ

    1.ปฏิบัติตามแผนของแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม

        0.4 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการใช้วัสดุ

        0.5 2.กำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบ

    1.สรุปผลตามแบบรูปและรายการ ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม

        0.6 1.ประเมินความคลาดเคลื่อนของการใช้วัสดุ/ราคาเทียบกับแบบที่ได้กำหนดไว้

        0.7 2.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 - 4ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- การจัดการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร รวมทั้งพื้นที่บางส่วนภายในหรือบนดาดฟ้าอาคาร
- การวางผังบริเวณกลุ่มอาคารสำนักงาน จากการออกแบบที่พักอาศัยไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการจัดการพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่
- การส่งผังรวมสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ การประเมินและและประมาณค่าพร้อมทั้งการจัดทำแผนการจัดการเพื่อนำไปใช้ในการทำแผนนโยบาย
- โครงสร้างพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์ ได้แก่ การออกแบบสวน การปรับภูมิทัศน์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ