หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-5-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินงานควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง การปฏิบัติตามแผนของแบบรูปและรายการ ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง และการสรุปผลตามแบบรูปและรายการ ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13201.01 จัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง 1.จัดเตรียมรายการและปริมาณของวัสดุให้สอดคล้องกับข้อมูลแบบรูป 13201.01.01 57305
13201.01 จัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง 2.จัดเตรียมข้อมูลราคาอ้างอิงที่ต้องใช้ 13201.01.02 57306
13201.01 จัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง 3.กำหนด ช่วงเวลา/ลำดับ การใช้วัสดุ 13201.01.03 57307
13201.02 ปฏิบัติตามแผนของแบบรูปและรายการ ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการใช้วัสดุ 13201.02.01 57308
13201.02 ปฏิบัติตามแผนของแบบรูปและรายการ ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง 2.กำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบ 13201.02.02 57309
13201.03 สรุปผลตามแบบรูปและรายการ ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง 1.ประเมินความคลาดเคลื่อนของการใช้วัสดุ/ราคาเทียบกับแบบที่ได้กำหนดไว้ 13201.03.01 57310
13201.03 สรุปผลตามแบบรูปและรายการ ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง 2.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 13201.03.02 57311

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.จัดเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง

        0.1 1.จัดเตรียมรายการและปริมาณของวัสดุให้สอดคล้องกับข้อมูลแบบรูป

        0.2 2.จัดเตรียมข้อมูลราคาอ้างอิงที่ต้องใช้

        0.3 3.กำหนด ช่วงเวลา/ลำดับ การใช้วัสดุ

    1.ปฏิบัติตามแผนของแบบรูปและรายการ ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง

        0.4 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการใช้วัสดุ

        0.5 2.กำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบ

    1.สรุปผลตามแบบรูปและรายการ ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง

        0.6 1.ประเมินความคลาดเคลื่อนของการใช้วัสดุ/ราคาเทียบกับแบบที่ได้กำหนดไว้

        0.7 2.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น จัดทำรายงานการก่อสร้างให้เจ้าของโครงการพิจารณาและทำการอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้าง โดยอ้างอิงจากประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นแล้วให้ผู้ออกแบบจัดทำแบบก่อสร้างเพื่อนำไปประกวดราคา หากราคาเกินงบประมาณก็ต้องต่อรองผู้รับเหมาให้ลดราคาต่ำสุด
- จัดสรรงบประมาณในแต่ละสัญญาให้เหมาะสมและถูกต้อง ควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ