หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำงบประมาณงานก่อสร้าง

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-5-122ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำงบประมาณงานก่อสร้าง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวางแนวทางการควบคุม การนำมาใช้ในแบบรูปและรายการ การกำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับระบบเอกสาร และการประเมินผลประสิทธิภาพของแนวทางการขออนุมัติแบบรูปและรายการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13106.01 วางแนวทางการควบคุม การนำมาใช้ในแบบรูปและรายการ 1. กำหนดควบคุมค่าก่อสร้างที่สูงเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 13106.01.01 108639
13106.01 วางแนวทางการควบคุม การนำมาใช้ในแบบรูปและรายการ 2. จัดทำแบบฟอร์มควบคุมงบประมาณค่าก่อสร้าง 13106.01.02 108640
13106.01 วางแนวทางการควบคุม การนำมาใช้ในแบบรูปและรายการ 3. กำหนดระยะเวลาในการทำงานที่ผิดพลาด 13106.01.03 108641
13106.01 วางแนวทางการควบคุม การนำมาใช้ในแบบรูปและรายการ 4. ปรับปรุงงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 13106.01.04 108642
13106.02 กำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับระบบเอกสาร 1. จัดเตรียมข้อมูลชี้แจงงบประมาณ 13106.02.01 108643
13106.02 กำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับระบบเอกสาร 2. วิเคราะห์งบประมาณการปฏิบัติงาน 13106.02.02 108644
13106.02 กำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับระบบเอกสาร 3. ควบคุมดูแลงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 13106.02.03 108645
13106.02 กำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับระบบเอกสาร 4. สอบทานวิธีการก่อสร้างและงบประมาณการก่อสร้าง 13106.02.04 108646
13106.02 กำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับระบบเอกสาร 5. เปรียบเทียบ ปรับฐานความถูกต้องของราคางาน 13106.02.05 108647
13106.03 ประเมินผลประสิทธิภาพของแนวทางการขออนุมัติแบบรูปและรายการ 1. จัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการ 13106.03.01 108648
13106.03 ประเมินผลประสิทธิภาพของแนวทางการขออนุมัติแบบรูปและรายการ 2. ตรวจสอบราคากลาง ประเมินงบประมาณงานก่อสร้าง 13106.03.02 108649
13106.03 ประเมินผลประสิทธิภาพของแนวทางการขออนุมัติแบบรูปและรายการ 3. กำหนดการตรวจสอบและควบคุมงบประมาณก่อสร้าง 13106.03.03 108650
13106.03 ประเมินผลประสิทธิภาพของแนวทางการขออนุมัติแบบรูปและรายการ 4. ประเมินผลข้อเปรียบเทียบของราคางานก่อสร้าง 13106.03.04 108651
13106.03 ประเมินผลประสิทธิภาพของแนวทางการขออนุมัติแบบรูปและรายการ 5. สรุปผลการวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง 13106.03.05 108652

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

        เป็นการวัดความสามารถในการปฏิบัติและ/หรือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้โดยใช้การจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการประเมินโดยผู้เข้ารับการประเมินจะได้รับมอบหมายให้สาธิตการปฏิบัติงานนั้นๆซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือได้การปฏิบัติที่เน้นความถูกต้องสมบูรณ์ของการปฏิบัติ (Process) และผลงานที่ได้จากการปฏิบัติ (Product)- เข้าใจ กระบวนการ และปฏิบัติในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ- มีความรู้ในขั้นตอนงานก่อสร้างโครงการ- มีข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาวัสดุและแรงงานโครงการก่อสร้าง- เข้าใจเทคนิคและวิธีการติดตั้งงานก่อสร้าง- กำหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ(หมายเหตุ ตรวจสอบความต้องการด้านทักษะ ผ่านแฟ้มสะสมงาน)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

         เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์         การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น จัดทำรายงานการก่อสร้างให้เจ้าของโครงการพิจารณาและทำการอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้าง โดยอ้างอิงจากประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นแล้วให้ผู้ออกแบบจัดทำแบบก่อสร้างเพื่อนำไปประกวดราคา หากราคาเกินงบประมาณก็ต้องต่อรองผู้รับเหมาให้ลดราคาต่ำสุด
- จัดสรรงบประมาณในแต่ละสัญญาให้เหมาะสมและถูกต้อง ควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์


ยินดีต้อนรับ