หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารการประมูลสัญญางานก่อสร้าง

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-4-121ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารการประมูลสัญญางานก่อสร้าง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารในการประมูลงานโครงการก่อสร้าง การกำหนดแนวทางของการบริหารการประมูลและสัญญางานก่อสร้าง และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13105.01 เตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารในการประมูลงานโครงการก่อสร้าง 1.จัดทำเอกสารในการประมูลงานโครงการก่อสร้าง 13105.01.01 57274
13105.01 เตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารในการประมูลงานโครงการก่อสร้าง 2.ศึกษารายละเอียดของโครงการที่ประมูล 13105.01.02 57275
13105.01 เตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารในการประมูลงานโครงการก่อสร้าง 3. จัดเตรียมข้อมูลของงานที่ประมูล 13105.01.03 57276
13105.01 เตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารในการประมูลงานโครงการก่อสร้าง 4. กำหนดแนวทางเพื่อการนำไปปฏิบัติ 13105.01.04 57277
13105.01 เตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารในการประมูลงานโครงการก่อสร้าง 5.ประเมินคู่แข่งขันในงานประมูล 13105.01.05 57278
13105.02 กำหนดแนวทางของการบริหารการประมูลและสัญญางานก่อสร้าง 1.จัดทำเอกสารยื่นซองประกวดราคา 13105.02.01 57279
13105.02 กำหนดแนวทางของการบริหารการประมูลและสัญญางานก่อสร้าง 2.ดำเนินการติดตามผลการประมูลงาน 13105.02.02 57280
13105.02 กำหนดแนวทางของการบริหารการประมูลและสัญญางานก่อสร้าง 3. ประสานงานหน่วยงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 13105.02.03 57281
13105.02 กำหนดแนวทางของการบริหารการประมูลและสัญญางานก่อสร้าง 4.วางแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13105.02.04 57282
13105.02 กำหนดแนวทางของการบริหารการประมูลและสัญญางานก่อสร้าง 5.กำหนดแนวทางเพื่อการนำไปปฏิบัติ อุปสรรคและการแก้ปัญหา 13105.02.05 57283
13105.02 กำหนดแนวทางของการบริหารการประมูลและสัญญางานก่อสร้าง 6.จัดทำข้อกำหนดการประมูลและสัญญาจ้างงาน 13105.02.06 57284
13105.03 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 1.เอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 13105.03.01 57285
13105.03 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 2.ประเมินรายละเอียดของโครงการ 13105.03.02 57286
13105.03 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 3. วางแผนระบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 13105.03.03 57287
13105.03 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 4. กำหนดแนวทางเพื่อการนำไป 13105.03.04 57288
13105.03 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 5. กำหนดจัดทีมงาน 13105.03.05 57289
13105.03 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 6.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 13105.03.06 57290

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.เตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารในการประมูลงานโครงการก่อสร้าง

        0.1 1.จัดทำเอกสารในการประมูลงานโครงการก่อสร้าง

        0.2 2.ศึกษารายละเอียดของโครงการที่ประมูล

        0.3 3. จัดเตรียมข้อมูลของงานที่ประมูล

        0.4 4. กำหนดแนวทางเพื่อการนำไปปฏิบัติ

        0.5 5.ประเมินคู่แข่งขันในงานประมูล

    1.กำหนดแนวทางของการบริหารการประมูลและสัญญางานก่อสร้าง

        0.6 1.จัดทำเอกสารยื่นซองประกวดราคา

        0.7 2.ดำเนินการติดตามผลการประมูลงาน

        0.8 3. ประสานงานหน่วยงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

        0.9 4.วางแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

        0.10 5.กำหนดแนวทางเพื่อการนำไปปฏิบัติ อุปสรรคและการแก้ปัญหา

        0.11 6.จัดทำข้อกำหนดการประมูลและสัญญาจ้างงาน

    1.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง

        0.12 1.เอกสารต่างๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง

        0.13 2.ประเมินรายละเอียดของโครงการ

        0.14 3. วางแผนระบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

        0.15 4. กำหนดแนวทางเพื่อการนำไป

        0.16 5. กำหนดจัดทีมงาน

        0.17 6.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 - 4ชนิด
- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น
- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น
- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้
- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้
- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี
(เน้นด้านการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- การจัดทำแผนงานเตรียมเอกสารและผลงานของบริษัท ทำการลงทะเบียนกับหน่วยงานที่จะประมูล
- ศึกษารายละเอียดการทำงานตามข้อกำหนดของงานประมูลของผู้ว่าจ้าง ประเภทงานก่อสร้างและขั้นตอนการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป แต่ละงานยากง่ายไม่เท่ากัน
- การจัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้น โดยดูรายละเอียดของเนื้อหา ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน ค่าจ้างผู้รับเหมา ค่าอุปกรณ์ และค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดซื้อจัดหาผู้รับจ้าง ดำเนินการทำสัญญาเมื่อมีการประมูลงานได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ