หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเอกสารบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-4-120ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมเอกสารบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง การจัดทำข้อมูลกลาง ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง และการวิเคราะห์ราคา ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13104.01 เตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 1.ประเมินรายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างแต่ละงวด 13104.01.01 57259
13104.01 เตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 2.กำหนดรูปแบบรายการแม่บทของบัญชี 13104.01.02 57260
13104.01 เตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 3. กำหนดงบค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน 13104.01.03 57261
13104.01 เตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 4. ประเมินต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นระหว่างงวดงาน 13104.01.04 57262
13104.01 เตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 5.กำหนดต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้าง 13104.01.05 57263
13104.02 จัดทำข้อมูลกลาง ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 1.เปรียบเทียบราคาของผู้เข้าประกวดราคา 13104.02.01 57264
13104.02 จัดทำข้อมูลกลาง ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 2.จัดทำเอกสารสอบราคา 13104.02.02 57265
13104.02 จัดทำข้อมูลกลาง ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 3. จัดทำตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 13104.02.03 57266
13104.02 จัดทำข้อมูลกลาง ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 4. จัดทำข้อมูลราคากลาง และรายการแสดงวัสดุ 13104.02.04 57267
13104.03 วิเคราะห์ราคา ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 1.กำหนดจุดตรวจสอบงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลา 13104.03.01 57268
13104.03 วิเคราะห์ราคา ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 2.ประเมินรายละเอียดโครงการ 13104.03.02 57269
13104.03 วิเคราะห์ราคา ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 3. วิเคราะห์ราคาของตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 13104.03.03 57270
13104.03 วิเคราะห์ราคา ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 4. จัดทำการวิเคราะห์ราคาและเปรียบเทียบ 13104.03.04 57271
13104.03 วิเคราะห์ราคา ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 5. ต่อรอง ปรับฐานราคา 13104.03.05 57272
13104.03 วิเคราะห์ราคา ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง 6. สรุปผลการวิเคราะห์ราคา 13104.03.06 57273

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.เตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง

        0.1 1.ประเมินรายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างแต่ละงวด

        0.2 2.กำหนดรูปแบบรายการแม่บทของบัญชี

        0.3 3. กำหนดงบค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน

        0.4 4. ประเมินต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นระหว่างงวดงาน

        0.5 5.กำหนดต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้าง

    1.จัดทำข้อมูลกลาง ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง

        0.6 1.เปรียบเทียบราคาของผู้เข้าประกวดราคา

        0.7 2.จัดทำเอกสารสอบราคา

        0.8 3. จัดทำตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง

        0.9 4. จัดทำข้อมูลราคากลาง และรายการแสดงวัสดุ

    1.วิเคราะห์ราคา ตามตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง

        0.10 1.กำหนดจุดตรวจสอบงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลา

        0.11 2.ประเมินรายละเอียดโครงการ

        0.12 3. วิเคราะห์ราคาของตารางบัญชีแสดงปริมาณและราคาของงานก่อสร้าง

        0.13 4. จัดทำการวิเคราะห์ราคาและเปรียบเทียบ

        0.14 5. ต่อรอง ปรับฐานราคา

        0.15 6. สรุปผลการวิเคราะห์ราคา

(ข) ความต้องการด้านความรู้


เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด
- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น
- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น
- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้
- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้
- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี
(เน้นด้านการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง
- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ