หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-4-119ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำแผนงานเบื้องต้น การประยุกต์แผนงานก่อสร้าง ร่วมกับงบประมาณโครงการ และการกำหนดจุดตรวจสอบงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13103.01 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำแผนงานเบื้องต้น 1.ตรวจสอบข้อมูลแผนงานก่อสร้างขั้นต้น 13103.01.01 57246
13103.01 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำแผนงานเบื้องต้น 2.จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง 13103.01.02 57247
13103.01 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำแผนงานเบื้องต้น 3.กำหนดปัจจัยต่างๆในการวางแผนงานก่อสร้าง 13103.01.03 57248
13103.01 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำแผนงานเบื้องต้น 4.จัดทำตารางการทำงาน 13103.01.04 57249
13103.01 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำแผนงานเบื้องต้น 5.กำหนดวัตถุประสงค์รวมถึงขอบเขตของงาน 13103.01.05 57250
13103.02 ประยุกต์แผนงานก่อสร้าง ร่วมกับงบประมาณโครงการ 1.ประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งด้านการเงิน, บุคลากรและอุปกรณ์ก่อสร้าง 13103.02.01 57251
13103.02 ประยุกต์แผนงานก่อสร้าง ร่วมกับงบประมาณโครงการ 2. จัดทำงบประมาณงานก่อสร้าง 13103.02.02 57252
13103.02 ประยุกต์แผนงานก่อสร้าง ร่วมกับงบประมาณโครงการ 3. กำหนดแนวทางเพื่อการนำไปปฏิบัติ 13103.02.03 57253
13103.02 ประยุกต์แผนงานก่อสร้าง ร่วมกับงบประมาณโครงการ 4. จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง 13103.02.04 57254
13103.03 กำหนดจุดตรวจสอบงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลา 1.กำหนดเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง 13103.03.01 57255
13103.03 กำหนดจุดตรวจสอบงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลา 2. กำหนดแบบฟอร์มการประเมินตรวจสอบงาน 13103.03.02 57256
13103.03 กำหนดจุดตรวจสอบงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลา 3. ประเมินการควบคุมงานเป็นไปตามแบบก่อสร้าง 13103.03.03 57257
13103.03 กำหนดจุดตรวจสอบงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลา 4. จัดทำกำหนดจุดตรวจสอบงาน 13103.03.04 57258

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำแผนงานเบื้องต้น

        0.1 1.ตรวจสอบข้อมูลแผนงานก่อสร้างขั้นต้น

        0.2 2.จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง

        0.3 3.กำหนดปัจจัยต่างๆในการวางแผนงานก่อสร้าง

        0.4 4.จัดทำตารางการทำงาน

        0.5 5.กำหนดวัตถุประสงค์รวมถึงขอบเขตของงาน

    1.ประยุกต์แผนงานก่อสร้าง ร่วมกับงบประมาณโครงการ

        0.6 1.ประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งด้านการเงิน, บุคลากรและอุปกรณ์ก่อสร้าง

        0.7 2. จัดทำงบประมาณงานก่อสร้าง

        0.8 3. กำหนดแนวทางเพื่อการนำไปปฏิบัติ

        0.9 4. จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง

    1.กำหนดจุดตรวจสอบงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลา

        0.10 1.กำหนดเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง

        0.11 2. กำหนดแบบฟอร์มการประเมินตรวจสอบงาน

        0.12 3. ประเมินการควบคุมงานเป็นไปตามแบบก่อสร้าง

        0.13 4. จัดทำกำหนดจุดตรวจสอบงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด
- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น
- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น
- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้
- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้
- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี
(เน้นด้านการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง
- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- การศึกษาแบบรูปและรายการ พิจารณาถึงวัสดุที่ใช้ เงื่อนไขการจ่ายเงินงวด และระยะเวลาในการก่อสร้าง
- การแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย เพื่อให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของโครงการ
- จัดลำดับของงานย่อย ว่า มีงานใดทำก่อน งานใดทำทีหลัง และงานใดทำพร้อมกัน เพื่อกำหนดเวลาทำงานแต่ละงาน ให้ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
- ประมาณเวลาการทำงาน การประมาณเวลาทำงานได้ใกล้เคียงความเป็นจริง
- สรุปสาเหตุ ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ ประสิทธิภาพของคนและเครื่องจักร เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ