หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมงบประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-3-118ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมงบประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล ตรวจสอบความเหมาะสมของรายละเอียดวัสดุ การสอบราคาวัสดุตามแบบรูปและรายการราคาและคุณภาพ และการสอบค่าใช้จ่ายค่าแรงตามแบบรูปและรายการงบประมาณก่อสร้าง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13102.01 เตรียมข้อมูล ตรวจสอบความเหมาะสมของรายละเอียดวัสดุ 1. ตรวจสอบคุณภาพตามรายการวัสดุก่อสร้าง 13102.01.01 108583
13102.01 เตรียมข้อมูล ตรวจสอบความเหมาะสมของรายละเอียดวัสดุ 2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ในงาน 13102.01.02 108584
13102.01 เตรียมข้อมูล ตรวจสอบความเหมาะสมของรายละเอียดวัสดุ 3.จัดทำตารางรายงานการตรวจสอบวัสดุ 13102.01.03 108585
13102.02 สอบราคาวัสดุ ตามแบบรูปและรายการ ราคาและคุณภาพ 1. กำหนดราคาอ้างอิงสำหรับวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานโครงการ 13102.02.01 108586
13102.02 สอบราคาวัสดุ ตามแบบรูปและรายการ ราคาและคุณภาพ 2. ดำเนินการเปรียบเทียบราคา 13102.02.02 108587
13102.02 สอบราคาวัสดุ ตามแบบรูปและรายการ ราคาและคุณภาพ 3. ดำเนินการสอบราคาค่าวัสดุ 13102.02.03 108588
13102.03 สอบค่าใช้จ่าย ค่าแรง ตามแบบรูปและรายการ งบประมาณก่อสร้าง 1. สอบค่าใช้จ่าย ค่าแรง โดยอ้างอิงแบบรูปและรายการในเชิงงบประมาณก่อสร้าง 13102.03.01 108589
13102.03 สอบค่าใช้จ่าย ค่าแรง ตามแบบรูปและรายการ งบประมาณก่อสร้าง 2. ศึกษาข้อมูลโครงการ 13102.03.02 108590
13102.03 สอบค่าใช้จ่าย ค่าแรง ตามแบบรูปและรายการ งบประมาณก่อสร้าง 3. นำเสนอ สร้างความเข้าใจ และบังคับใช้ 13102.03.03 108591
13102.03 สอบค่าใช้จ่าย ค่าแรง ตามแบบรูปและรายการ งบประมาณก่อสร้าง 4. ดำเนินการสอบราคาค่าแรงงาน 13102.03.04 108592
13102.03 สอบค่าใช้จ่าย ค่าแรง ตามแบบรูปและรายการ งบประมาณก่อสร้าง 5. เปรียบเทียบ และสรุปผล 13102.03.05 108593

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

             เป็นการวัดความสามารถในการปฏิบัติและ/หรือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้โดยใช้การจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการประเมินโดยผู้เข้ารับการประเมินจะได้รับมอบหมายให้สาธิตการปฏิบัติงานนั้นๆซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือได้การปฏิบัติที่เน้นความถูกต้องสมบูรณ์ของการปฏิบัติ (Process) และผลงานที่ได้จากการปฏิบัติ (Product)- เข้าใจ กระบวนการ และปฏิบัติในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ- มีความรู้ในขั้นตอนงานก่อสร้างโครงการ- มีข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาวัสดุและแรงงานโครงการก่อสร้าง- เข้าใจเทคนิคและวิธีการติดตั้งงานก่อสร้าง- กำหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ(หมายเหตุ ตรวจสอบความต้องการด้านทักษะ ผ่านแฟ้มสะสมงาน)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

         เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์       การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรมถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- ข้อมูลที่เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบรายละเอียดวัสดุและแรงงานก่อสร้างของโครงการ ได้แก่ การทดสอบแรงอัดของคอนกรีต, การหาค่าสึกหรอของวัสดุ, การเจาะสำรวจชั้นดิน เป็นต้น
- องค์ประกอบของแผนงานปฏิบัติงาน ได้แก่ วิธีการจัดหาข้อมูล, ระยะเวลา และอุปกรณ์ที่ใช้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน
- ใบบันทึกความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แฟ้มสะสมผลงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ