หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมงบประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-3-117ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมงบประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ในการจัดทำงบประมาณและต้นทุนโครงการ การจัดทำงบประมาณและต้นทุนแต่ละส่วนงานในโครงการ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณและต้นทุนโครงการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13101.01 เตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ในการจัดทำงบประมาณและต้นทุนโครงการ 1.กำหนดควบคุมงบประมาณและต้นทุนโครงการ 13101.01.01 57221
13101.01 เตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ในการจัดทำงบประมาณและต้นทุนโครงการ 2.ประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น 13101.01.02 57222
13101.01 เตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ในการจัดทำงบประมาณและต้นทุนโครงการ 3. จัดเตรียมการอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง 13101.01.03 57223
13101.01 เตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ในการจัดทำงบประมาณและต้นทุนโครงการ 4. กำหนดโครงสร้างรายการงาน 13101.01.04 57224
13101.01 เตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ในการจัดทำงบประมาณและต้นทุนโครงการ 5. จัดทำโครงสร้างรายการต้นทุน 13101.01.05 57225
13101.02 จัดทำงบประมาณและต้นทุนแต่ละส่วนงานในโครงการ 1.ดำเนินงานควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 13101.02.01 57226
13101.02 จัดทำงบประมาณและต้นทุนแต่ละส่วนงานในโครงการ 2.ประเมินราคาต้นทุนให้สอดคล้องกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดำเนินโครงการ 13101.02.02 57227
13101.02 จัดทำงบประมาณและต้นทุนแต่ละส่วนงานในโครงการ 3.จัดทำกรอบงบประมาณโครงการ 13101.02.03 57228
13101.02 จัดทำงบประมาณและต้นทุนแต่ละส่วนงานในโครงการ 4. จัดการจัดสรรแบ่งงานและงบประมาณให้อยู่ในหน่วยงานแต่ละส่วน 13101.02.04 57229
13101.03 วิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณและต้นทุนโครงการ 1.ดำเนินการควบคุมต้นทุนโครงการ 13101.03.01 57230
13101.03 วิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณและต้นทุนโครงการ 2.กำหนดใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 13101.03.02 57231
13101.03 วิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณและต้นทุนโครงการ 3.บริหารต้นทุนงบประมาณโครงการ 13101.03.03 57232
13101.03 วิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณและต้นทุนโครงการ 4. กำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง 13101.03.04 57233
13101.03 วิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณและต้นทุนโครงการ 5.ติดตามและตรวจสอบ 13101.03.05 57234

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.เตรียมข้อมูลแบบรูปและรายการ ในการจัดทำงบประมาณและต้นทุนโครงการ

        0.1 1.กำหนดควบคุมงบประมาณและต้นทุนโครงการ

        0.2 2.ประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

        0.3 3. จัดเตรียมการอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง

        0.4 4. กำหนดโครงสร้างรายการงาน

        0.5 5. จัดทำโครงสร้างรายการต้นทุน

    1.จัดทำงบประมาณและต้นทุนแต่ละส่วนงานในโครงการ

        0.6 1.ดำเนินงานควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.7 2.ประเมินราคาต้นทุนให้สอดคล้องกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดำเนินโครงการ

        0.8 3.จัดทำกรอบงบประมาณโครงการ

        0.9 4. จัดการจัดสรรแบ่งงานและงบประมาณให้อยู่ในหน่วยงานแต่ละส่วน

    1.วิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณและต้นทุนโครงการ

        0.10 1.ดำเนินการควบคุมต้นทุนโครงการ

        0.11 2.กำหนดใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

        0.12 3.บริหารต้นทุนงบประมาณโครงการ

        0.13 4. กำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

        0.14 5.ติดตามและตรวจสอบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมมรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องการจัดเตรียมงบประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการ ได้แก่ ค่าวัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องจักร และค่าแรงงานในการก่อสร้าง
- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา, ระยะเวลา, งบประมาณและอุปรกรณ์ที่ใช้
- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- แบบประเมินการสังเกตุการปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมผลงาน
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 


ยินดีต้อนรับ