หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-4-108ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเข้าใจแบบรูปและรายการ ส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร การควบคุมงาน ส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
12203.01 เข้าใจแบบรูปและรายการส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 1.วางแผนควบคุมการทำงานติดตั้งระบบในอาคารของผู้รับเหมา 12203.01.01 57129
12203.01 เข้าใจแบบรูปและรายการส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 2.เขียนแบบงานระบบในอาคาร 12203.01.02 57130
12203.01 เข้าใจแบบรูปและรายการส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 3. กำหนดการปฏิบัติหน้าที่งานระบบในอาคาร 12203.01.03 57131
12203.02 ควบคุมงานส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 1.จัดเตรียมวัสดุงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 12203.02.01 57132
12203.02 ควบคุมงานส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 2.สรุปลักษณะการใช้งานของท่อร้อยสายไฟโลหะแต่ละประเภท 12203.02.02 57133
12203.02 ควบคุมงานส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 3.สรุปการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ 12203.02.03 57134
12203.02 ควบคุมงานส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 4.วางแผนการใช้วัสดุส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 12203.02.04 57135
12203.02 ควบคุมงานส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร 5.สรุปผลการดำเนินงาน 12203.02.05 57136

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.เข้าใจแบบรูปและรายการส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร

        0.1 1.วางแผนควบคุมการทำงานติดตั้งระบบในอาคารของผู้รับเหมา

        0.2 2.เขียนแบบงานระบบในอาคาร

        0.3 3. กำหนดการปฏิบัติหน้าที่งานระบบในอาคาร

    1.ควบคุมงานส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร

        0.4 1.จัดเตรียมวัสดุงานวิศวกรรมระบบในอาคาร

        0.5 2.สรุปลักษณะการใช้งานของท่อร้อยสายไฟโลหะแต่ละประเภท

        0.6 3.สรุปการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ

        0.7 4.วางแผนการใช้วัสดุส่วนงานวิศวกรรมระบบในอาคาร

        0.8 5.สรุปผลการดำเนินงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


      การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความเข้าใจในขอบเขตโครงการที่ตนเองกำกับดูแล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
- เอกสารใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
      หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
- ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของเนื้อหาที่จะประเมิน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- ส่วนงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารได้แก่งานออกแบบระบบสุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัยงานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียงานออกแบบระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการขนาดใหญ่งานออกแบบระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติงานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนระบบกักเก็บความเย็นของระบบปรับอากาศ
- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ วางแผนควบคุมงานก่อสร้าง จัดทำแผนรายวัน/รายสัปดาห์ ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเอกสารข้อมูล การลงพื้นที่และการทดลองทำ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
สมาคมวิศวกรรมสถาน ในพระบรมราชูปถัมภ์(กลุ่มงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ