หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-5-101ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ไม่ระบุ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ไม่ระบุ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น และการจัดทำแผนการดำเนินงาน

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
12103.01 วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น 1.กำหนดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน 12103.01.01 57080
12103.01 วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น 2.เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยในการวิเคราะห์ 12103.01.02 57081
12103.01 วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น 3.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการทำงาน 12103.01.03 57082
12103.01 วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น 4.ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 12103.01.04 57083
12103.02 จัดทำแผนการดำเนินงาน 1.กำหนดแผนงานเฉพาะส่วนงานก่อสร้าง 12103.02.01 57084
12103.02 จัดทำแผนการดำเนินงาน 2.จัดหาอุปกรณ์ของงานเฉพาะส่วน 12103.02.02 57085
12103.02 จัดทำแผนการดำเนินงาน 3. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉพาะส่วน 12103.02.03 57086
12103.02 จัดทำแผนการดำเนินงาน 4.บริหารงานแผนส่วนงานเฉพาะส่วน 12103.02.04 57087
12103.02 จัดทำแผนการดำเนินงาน 5.ตรวจการปฏิบัติงานของงานเฉพาะส่วน 12103.02.05 57088

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น

        0.1 1.กำหนดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน

        0.2 2.เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยในการวิเคราะห์

        0.3 3.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการทำงาน

        0.4 4.ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

    1.จัดทำแผนการดำเนินงาน

        0.5 1.กำหนดแผนงานเฉพาะส่วนงานก่อสร้าง

        0.6 2.จัดหาอุปกรณ์ของงานเฉพาะส่วน

        0.7 3. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉพาะส่วน

        0.8 4.บริหารงานแผนส่วนงานเฉพาะส่วน

        0.9 5.ตรวจการปฏิบัติงานของงานเฉพาะส่วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


      เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด

 
    
  • มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น

 
    
  • มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น

 
    
  • มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้

 
    
  • มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้

 
    
  • มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี

 

 
(เน้นด้านการควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
      การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความเข้าใจในขอบเขตโครงการที่ตนเองกำกับดูแล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
- เอกสารใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
      หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
- ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของเนื้อหาที่จะประเมิน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้แก่ เตรียมแบบรูปรายการสำเนาสัญญารายการประกอบสัญญาสมุดบันทึกการทำงาน แฟ้มเก็บเอกสารเป็นต้น
- จะต้องศึกษาแบบรูปรายการ ตลอดจนเงื่อนไขกำหนด และสัญญาอย่างละเอียด ทำเครื่องหมายและเขียนข้อควรปฏิบัติหรือเตือนใจไว้ให้เห็นชัดเจนไว้ เป็นข้อสังเกต
- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นต้องสอดคล้องและนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
สมาคมวิศวกรรมสถาน ในพระบรมราชูปถัมภ์(กลุ่มงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 


ยินดีต้อนรับ