หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนของแบบรูปและรายการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-5-100ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนของแบบรูปและรายการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาแบบรูปและรายการขั้นต้น การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบรูปและรายการ และการกำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
12102.01 ศึกษาแบบรูปและรายการขั้นต้น 1. กำหนดผู้รับเหมารายย่อยในงานเฉพาะจุด 12102.01.01 57072
12102.01 ศึกษาแบบรูปและรายการขั้นต้น 2.เตรียมงานก่อสร้าง 12102.01.02 57073
12102.01 ศึกษาแบบรูปและรายการขั้นต้น 3.กำหนดเขตการก่อสร้าง 12102.01.03 57074
12102.02 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบรูปและรายการ 1.กำหนดรูปแบบจากข้อมูลของการก่อสร้างเสาเข็ม 12102.02.01 57075
12102.02 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบรูปและรายการ 2.ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบและรายการประกอบที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 12102.02.02 57076
12102.03 กำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง 1.รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของวัสดุและโครงการก่อสร้าง 12102.03.01 57077
12102.03 กำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง 2.วางแผนการเริ่มตอกเสาเข็มแรกและแนวทางเดิน 12102.03.02 57078
12102.03 กำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง 3.รวบรวมขั้นตอนงานก่อสร้าง 12102.03.03 57079

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ศึกษาแบบรูปและรายการขั้นต้น

        0.1 1. กำหนดผู้รับเหมารายย่อยในงานเฉพาะจุด

        0.2 2.เตรียมงานก่อสร้าง

        0.3 3.กำหนดเขตการก่อสร้าง

    1.ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบรูปและรายการ

        0.4 1.กำหนดรูปแบบจากข้อมูลของการก่อสร้างเสาเข็ม

        0.5 2.ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบและรายการประกอบที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

    1.กำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง

        0.6 1.รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของวัสดุและโครงการก่อสร้าง

        0.7 2.วางแผนการเริ่มตอกเสาเข็มแรกและแนวทางเดิน

        0.8 3.รวบรวมขั้นตอนงานก่อสร้าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์      การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้- มีความเข้าใจในขอบเขตโครงการที่ตนเองกำกับดูแล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)เอกสารใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

 
    
  • เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน

 
    
  • แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)

 
    
  • แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์

 

 คำแนะนำในการประเมิน      หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง

 
    
  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน

 
    
  • ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 
    
  • ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของเนื้อหาที่จะประเมิน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องการกำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง ได้แก่ รายละเอียดประกอบแบบและแบบรูปรายการ- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
สมาคมวิศวกรรมสถาน ในพระบรมราชูปถัมภ์(กลุ่มงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ