หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-6-098ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) หรือผู้ประกอบการหรือบริหารงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11207.01 ค้นหาและระบุข้อมูลที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ 11207.01.01 57061
11207.01 ค้นหาและระบุข้อมูลที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง 2.วิเคราะห์ประเด็นของปัญหาอุปสรรคและภัยคุกคามที่พอคาดหมายได้ 11207.01.02 57062
11207.01 ค้นหาและระบุข้อมูลที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง 3. วิเคราะห์ผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายโครงการ 11207.01.03 57063
11207.02 วิเคราะห์ปัญหาและระดับความเสี่ยง 1.ค้นหาและระบุข้อมูลความเสี่ยงของงานโครงการ 11207.02.01 57064
11207.02 วิเคราะห์ปัญหาและระดับความเสี่ยง 2.วิเคราะห์และประเมินจัดระดับของความเสี่ยง 11207.02.02 57065
11207.03 ประเมินความเสี่ยง 1.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 11207.03.01 57066
11207.03 ประเมินความเสี่ยง 2.ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 11207.03.02 57067

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ค้นหาและระบุข้อมูลที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง

        0.1 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ

        0.2 2.วิเคราะห์ประเด็นของปัญหาอุปสรรคและภัยคุกคามที่พอคาดหมายได้

        0.3 3. วิเคราะห์ผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายโครงการ

    1.วิเคราะห์ปัญหาและระดับความเสี่ยง

        0.4 1.ค้นหาและระบุข้อมูลความเสี่ยงของงานโครงการ

        0.5 2.วิเคราะห์และประเมินจัดระดับของความเสี่ยง

    1.ประเมินความเสี่ยง

        0.6 1.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        0.7 2.ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคาถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด
- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น
- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น
- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้
- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้
- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี
(เน้นด้านการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความเข้าใจในขอบเขตโครงการที่ตนเองกำกับดูแล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
- เอกสารใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ- ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของเนื้อหาที่จะประเมิน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- โครงสร้างการปฏิบัติงานพื้นฐานประกอบด้วย แผนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ แผนสำรองเผื่อฉุกเฉิน คล้ายกับทางเลือกสำรองกรณีที่แผนหลักไม่อาจจะทำได้ตามทางเลือกที่กำหนดไว้แผนการบริหารความเปลี่ยนแปลง กรณีที่เงื่อนไข สถานการณ์ สมมติฐานไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ แผนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พิบัติภัย อุบัติการณ์ร้ายแรง ซึ่งมักจะมาจากการกำหนดสถานการณ์หรือ Scenario ที่มีผลกระทบร้ายแรง และทำการบริหารความต่อเนื่องของการดำเนินงาน จนเสร็จสิ้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ