หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์การพัฒนาโครงการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-6-097ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์การพัฒนาโครงการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการวางแผนการดำเนินงานและประเมินโครงการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) หรือผู้ประกอบการหรือบริหารงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11206.01 วิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 1กำหนดขอบเขตของงาน 11206.01.01 57047
11206.01 วิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 2 กำหนดคุณภาพของวัสดุ 11206.01.02 57048
11206.01 วิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 3 กำหนดการทำงาน 11206.01.03 57049
11206.01 วิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 4 กำหนดวันและเวลาส่งมอบงาน 11206.01.04 57050
11206.01 วิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 5.ปรึกษาผู้ออกแบบ 11206.01.05 57051
11206.01 วิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 6. กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 11206.01.06 57052
11206.02 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 1วิเคราะห์คุณภาพของบุคลากร 11206.02.01 57053
11206.02 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 2 ประเมินการวางแผนที่มีผลต่อการบริหารงาน 11206.02.02 57054
11206.02 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับประสิทธิภาพในการทำงาน 11206.02.03 57055
11206.02 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 4. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกับโครงการ 11206.02.04 57056
11206.03 วางแผนการดำเนินงานและประเมินโครงการ 1วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาไปปรับปรุง 11206.03.01 57057
11206.03 วางแผนการดำเนินงานและประเมินโครงการ 2 วางแผนพัฒนาคุณภาบุคลากรในการบริหารงานก่อสร้าง 11206.03.02 57058
11206.03 วางแผนการดำเนินงานและประเมินโครงการ 3 ดำเนินการนำผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 11206.03.03 57059
11206.03 วางแผนการดำเนินงานและประเมินโครงการ 4. ประเมินงานดำเนินไปตามรูปแบบก่อสร้าง 11206.03.04 57060

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.วิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

        0.1 1กำหนดขอบเขตของงาน

        0.2 2 กำหนดคุณภาพของวัสดุ

        0.3 3 กำหนดการทำงาน

        0.4 4 กำหนดวันและเวลาส่งมอบงาน

        0.5 5.ปรึกษาผู้ออกแบบ

        0.6 6. กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

    1.ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

        0.7 1วิเคราะห์คุณภาพของบุคลากร

        0.8 2 ประเมินการวางแผนที่มีผลต่อการบริหารงาน

        0.9 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับประสิทธิภาพในการทำงาน

        0.10 4. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกับโครงการ

    1.วางแผนการดำเนินงานและประเมินโครงการ

        0.11 1วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาไปปรับปรุง

        0.12 2 วางแผนพัฒนาคุณภาบุคลากรในการบริหารงานก่อสร้าง

        0.13 3 ดำเนินการนำผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

        0.14 4. ประเมินงานดำเนินไปตามรูปแบบก่อสร้าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคาถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด
- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น
- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น
- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้
- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้
- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี
(เน้นด้านการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความเข้าใจในขอบเขตโครงการที่ตนเองกำกับดูแล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
เอกสารใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


คำอธิบายรายละเอียด
ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- โครงสร้างการปฏิบัติงานพื้นฐานประกอบด้วยการควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ รวมทั้ง การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- การวางแผนการใช้วัสดุและสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการใช้ทรัพยากร/ทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ตรวจสอบ/ติดตามและควบคุม แผนการนำเข้าวัสดุ/อุปกรณ์โครงการ ตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งแก้ปัญหาให้วัสดุเข้าทันเวลา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ