หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สำรวจ ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPD-5-018ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สำรวจ ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถที่จะสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) หรือผู้ประกอบการ(ที่มีความสนใจเป็นนักวิเคราะห์โครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10401.01 สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการ 1.สำรวจข้อมูลจำเพาะด้านกายภาพเกี่ยวกับขนาด กว้าง ยาวของรูปร่างที่ดินที่จะสร้างโครงการ 10401.01.01 56906
10401.01 สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการ 2.วางแผน ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการให้เป็นไปตามหลักกฎหมายที่กำหนดไว้ 10401.01.02 56907
10401.01 สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการ 3.จัดทำบันทึกการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการ 10401.01.03 56908

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง ด้านวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการ

        0.1 1.สำรวจข้อมูลจำเพาะด้านกายภาพเกี่ยวกับขนาด กว้าง ยาวของรูปร่างที่ดินที่จะสร้างโครงการ

        0.2 2.วางแผน ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการให้เป็นไปตามหลักกฎหมายที่กำหนดไว้

        0.3 3.จัดทำบันทึกการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด
- ความรู้หลักการและวิธีการวางแผนด้านกายภาพ ของโครงการ
- ความรู้หลักการและวิธีการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการ
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการ


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการ ประกอบด้วยข้อมูลของโครงการ ตัวอาคาร อาคารสโมสร สระว่ายน้ำ ถนน ลิฟท์ เป็นต้น
- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ