หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนรูปแบบโครงการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPD-5-015ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนรูปแบบโครงการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่วางแผนรูปแบบโครงการ (Project Concept)สามารถที่จะวางแผน รูปแบบ(Project Concept) ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) หรือผู้ประกอบการ(ที่มีความสนใจเป็นนักวิเคราะห์โครงการ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10201.01 วางแผน รูปแบบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ 1.วิเคราะห์ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับรูปร่างที่ดินที่จะสร้างโครงการ 10201.01.01 56885
10201.01 วางแผน รูปแบบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ 2. วิเคราะห์ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดสีของพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานผังเมืองที่กำหนดไว้ 10201.01.02 56886
10201.01 วางแผน รูปแบบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ 3. ออกแบบรูปแบบโดยรวมของโครงการ 10201.01.03 56887
10201.01 วางแผน รูปแบบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ 4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโครงการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ 10201.01.04 56888
10201.01 วางแผน รูปแบบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ 5. จัดทำบันทึกการวางแผน รูปแบบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ 10201.01.05 56889

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง ด้านการวางรูปแบบโครงการ (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.วางแผน รูปแบบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ

        0.1 1.วิเคราะห์ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับรูปร่างที่ดินที่จะสร้างโครงการ

        0.2 2. วิเคราะห์ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดสีของพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานผังเมืองที่กำหนดไว้

        0.3 3. ออกแบบรูปแบบโดยรวมของโครงการ

        0.4 4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโครงการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ

        0.5 5. จัดทำบันทึกการวางแผน รูปแบบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด
- หลักการของแนวคิดรูปแบบโดยรวมของโครงการ
- หลักการและวิธีการออกแบบตามแนวคิด
- หลักการและวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของรูปแบบตามแนวความคิด
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนรูปแบบโครงการ (Project Concept)โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการวางแผน รูปแบบ (Project Concept) ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- แนวคิดรูปแบบโครงการ(Project Concept)หมายถึง การกำหนดลักษณะเฉพาะที่จะสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลทางการตลาดได้เพื่อให้เกิดการขายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
- เอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการหมายถึง ลักษณะพิเศษที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของโครงการ
- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์
- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณ และอุปกรณ์ที่ใช้
- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ
- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป
- องค์ประกอบความพร้อมของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลเบื้องต้นมีเพียงพอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ