หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดกระบวนการที่สนับสนุนการตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RAE-3-049ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดกระบวนการที่สนับสนุนการตลาด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักจัดการลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการกำหนดการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์การสร้างทัศนคติที่ดี การกำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย รวมไปถึงการวางแผนบริการหลังการขาย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักจัดการลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์นักการตลาด นักการขาย ผู้ประกอบการ หรือบุคลากรที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
19103.01 กำหนดการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล 1. จัดการเก็บข้อมูลขององค์กร 19103.01.01 57757
19103.01 กำหนดการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล 2. กำหนดโปรแกรมฐานข้อมูลลูกค้าให้ง่ายต่อการค้นหา 19103.01.02 57758
19103.01 กำหนดการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล 3. กำหนดโปรแกรมการเรียกใช้ข้อมูล 19103.01.03 57759
19103.01 กำหนดการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล 4. ใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล 19103.01.04 57760
19103.02 กำหนดกลยุทธ์การสร้างทัศนคติที่ดี 1. กำหนดกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ 19103.02.01 57761
19103.02 กำหนดกลยุทธ์การสร้างทัศนคติที่ดี 2. กำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 19103.02.02 57762
19103.02 กำหนดกลยุทธ์การสร้างทัศนคติที่ดี 3. กำหนดสร้างความรู้สึกเชิงบวก 19103.02.03 57763
19103.02 กำหนดกลยุทธ์การสร้างทัศนคติที่ดี 4. วางแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 19103.02.04 57764
19103.03 กำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 1. วิเคราะห์ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 19103.03.01 57765
19103.03 กำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือส่งเสริมการขาย 19103.03.02 57766
19103.03 กำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 3. ดำเนินการสร้างกิจกรรมกระตุ้มให้เกิดการส่งเสริมการขาย 19103.03.03 57767
19103.03 กำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 4. กำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 19103.03.04 57768
19103.04 วางแผนบริการหลังการขาย 1. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ 19103.04.01 57769
19103.04 วางแผนบริการหลังการขาย 2. นำเสนอวิธีการสร้างความพึงพอใจ 19103.04.02 57770
19103.04 วางแผนบริการหลังการขาย 3. กำหนดเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 19103.04.03 57771
19103.04 วางแผนบริการหลังการขาย 4. กำหนดกลยุทธ์บริการหลังการขาย 19103.04.04 57772
19103.04 วางแผนบริการหลังการขาย 5. กำหนดแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 19103.04.05 57773

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.กำหนดการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล

        0.1 1. จัดการเก็บข้อมูลขององค์กร

        0.2 2. กำหนดโปรแกรมฐานข้อมูลลูกค้าให้ง่ายต่อการค้นหา

        0.3 3. กำหนดโปรแกรมการเรียกใช้ข้อมูล

        0.4 4. ใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล

    1.กำหนดกลยุทธ์การสร้างทัศนคติที่ดี

        0.5 1. กำหนดกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ

        0.6 2. กำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

        0.7 3. กำหนดสร้างความรู้สึกเชิงบวก

        0.8 4. วางแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

    1.กำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย

        0.9 1. วิเคราะห์ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด

        0.10 2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือส่งเสริมการขาย

        0.11 3. ดำเนินการสร้างกิจกรรมกระตุ้มให้เกิดการส่งเสริมการขาย

        0.12 4. กำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย

    1.วางแผนบริการหลังการขาย

        0.13 1. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

        0.14 2. นำเสนอวิธีการสร้างความพึงพอใจ

        0.15 3. กำหนดเครื่องมือมาประยุกต์ใช้

        0.16 4. กำหนดกลยุทธ์บริการหลังการขาย

        0.17 5. กำหนดแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป- องค์ประกอบความพร้อมของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลเบื้องต้นมีเพียงพอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ