หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RAE-3-048ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักจัดการลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานลูกค้า การให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น การจัดกระบวนการสร้างความพึงพอใจในระยะยาว รวมไปถึงการบริหารกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักจัดการลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์นักการตลาด นักการขาย ผู้ประกอบการ หรือบุคลากรที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
19102.01 สำรวจข้อมูลพื้นฐานลูกค้า 1. ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 19102.01.01 57737
19102.01 สำรวจข้อมูลพื้นฐานลูกค้า 2. คัดเลือกกลุ่มลูกค้า 19102.01.02 57738
19102.01 สำรวจข้อมูลพื้นฐานลูกค้า 3. กำหนดกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เป็นลูกค้า 19102.01.03 57739
19102.01 สำรวจข้อมูลพื้นฐานลูกค้า 4. กระตุ้นให้ลูกค้ามีกิจกรรมการซื้อ 19102.01.04 57740
19102.02 ให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 1. วางแผนการให้บริการข้อมูลลูกค้า 19102.02.01 57741
19102.02 ให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 2. รวบรวมข้อมูลให้ลูกค้า 19102.02.02 57742
19102.02 ให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 3. จัดทำเอกสารให้บริการ 19102.02.03 57743
19102.02 ให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 4. นำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง 19102.02.04 57744
19102.03 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 19102.03.01 57745
19102.03 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 2. เลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา 19102.03.02 57746
19102.03 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 3. ดำเนินการแก้ปัญหา 19102.03.03 57747
19102.03 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 4. ตรวจสอบและปรับปรุง 19102.03.04 57748
19102.04 จัดกระบวนการสร้างความพึงพอใจในระยะยาว 1. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ 19102.04.01 57749
19102.04 จัดกระบวนการสร้างความพึงพอใจในระยะยาว 2. นำเสนอวิธีการสร้างความพึงพอใจ 19102.04.02 57750
19102.04 จัดกระบวนการสร้างความพึงพอใจในระยะยาว 3. กำหนดเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 19102.04.03 57751
19102.04 จัดกระบวนการสร้างความพึงพอใจในระยะยาว 4. กำหนดกลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ 19102.04.04 57752
19102.04 จัดกระบวนการสร้างความพึงพอใจในระยะยาว 5. กำหนดแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 19102.04.05 57753
19102.05 บริหารกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 1. กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 19102.05.01 57754
19102.05 บริหารกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 2. พัฒนาจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร 19102.05.02 57755
19102.05 บริหารกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 3. กำหนดกระบวนการการสร้างกิจกรรม 19102.05.03 57756

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจข้อมูลพื้นฐานลูกค้า

        0.1 1. ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

        0.2 2. คัดเลือกกลุ่มลูกค้า

        0.3 3. กำหนดกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เป็นลูกค้า

        0.4 4. กระตุ้นให้ลูกค้ามีกิจกรรมการซื้อ

    1.ให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

        0.5 1. วางแผนการให้บริการข้อมูลลูกค้า

        0.6 2. รวบรวมข้อมูลให้ลูกค้า

        0.7 3. จัดทำเอกสารให้บริการ

        0.8 4. นำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง

    1.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

        0.9 1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

        0.10 2. เลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา

        0.11 3. ดำเนินการแก้ปัญหา

        0.12 4. ตรวจสอบและปรับปรุง

    1.จัดกระบวนการสร้างความพึงพอใจในระยะยาว

        0.13 1. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

        0.14 2. นำเสนอวิธีการสร้างความพึงพอใจ

        0.15 3. กำหนดเครื่องมือมาประยุกต์ใช้

        0.16 4. กำหนดกลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ

        0.17 5. กำหนดแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

    1.บริหารกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

        0.18 1. กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

        0.19 2. พัฒนาจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร

        0.20 3. กำหนดกระบวนการการสร้างกิจกรรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป- องค์ประกอบความพร้อมของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลเบื้องต้นมีเพียงพอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ