หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารจัดเก็บข้อมูลต่างๆ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RAE-3-047ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำเอกสารจัดเก็บข้อมูลต่างๆ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักจัดการลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเชิงสนับสนุนการตลาดและการขาย การจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า รวมไปถึงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักจัดการลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์นักการตลาด นักการขาย ผู้ประกอบการ หรือบุคลากรที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
19101.01 รวบรวมข้อมูลเชิงสนับสนุนการตลาดและการขาย 1. วิเคราะห์ความต้องการและสร้างความต้องการ 19101.01.01 57725
19101.01 รวบรวมข้อมูลเชิงสนับสนุนการตลาดและการขาย 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติ 19101.01.02 57726
19101.01 รวบรวมข้อมูลเชิงสนับสนุนการตลาดและการขาย 3. จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า 19101.01.03 57727
19101.01 รวบรวมข้อมูลเชิงสนับสนุนการตลาดและการขาย 4. จัดทำรายงานแบ่งข้อมูลลูกค้า 19101.01.04 57728
19101.02 จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า 1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 19101.02.01 57729
19101.02 จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า 2. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าในรายงาน 19101.02.02 57730
19101.02 จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า 3. กำหนดลักษณะข้อมูลที่จัดเก็บ 19101.02.03 57731
19101.02 จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า 4. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 19101.02.04 57732
19101.03 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 1. จัดทำรายงานบัญชีรายชื่อลูกค้า 19101.03.01 57733
19101.03 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 2. กำหนด วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนำมาปรับใช้ 19101.03.02 57734
19101.03 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 3. จัดทำประเภทฐานข้อมูล 19101.03.03 57735
19101.03 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 4. วิเคราะห์การจัดการบริการหลังการขาย 19101.03.04 57736

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.รวบรวมข้อมูลเชิงสนับสนุนการตลาดและการขาย

        0.1 1. วิเคราะห์ความต้องการและสร้างความต้องการ

        0.2 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติ

        0.3 3. จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า

        0.4 4. จัดทำรายงานแบ่งข้อมูลลูกค้า

    1.จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า

        0.5 1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

        0.6 2. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าในรายงาน

        0.7 3. กำหนดลักษณะข้อมูลที่จัดเก็บ

        0.8 4. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

    1.จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

        0.9 1. จัดทำรายงานบัญชีรายชื่อลูกค้า

        0.10 2. กำหนด วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนำมาปรับใช้

        0.11 3. จัดทำประเภทฐานข้อมูล

        0.12 4. วิเคราะห์การจัดการบริการหลังการขาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคาถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 - 4ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป- องค์ประกอบความพร้อมของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลเบื้องต้นมีเพียงพอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ